Меню

Магістратура: Управління навчальним закладом

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ                    Другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ                  Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ                                  07 Соціальні та поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                               073 Менеджмент

Опис предметної області Метою  магістерської програми: підготовка магістрів з управління навчальними закладами, які стануть менеджерами освіти нового покоління, зможуть професійно забезпечувати функціонування та розвиток навчальних закладів, їх підрозділів, підсистем для задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх установ і закладів, осіб, що навчаються. Предметною областю є робота в сфері менеджменту освіти з об’єктом діяльності “Заклади освіти”. Магістерська програма «Управління навчальними закладами» побудована з урахуванням оновлення законодавчої та нормативної бази освітньої галузі, тенденцій розвитку освіти в Україні, сучасних наукових досліджень у галузях педагогіки, психології, менеджменту, економіки, фінансів та інших, які складають основу компетентнісної бази фахівців з менеджменту освіти. Магістерська програма розрахована на цільову аудиторію, яка зацікавлена у професійній підготовці керівних кадрів, кар’єрному рості в галузі управління навчальними закладами та підрозділами; на тих, хто вже має досвід відповідної професійної діяльності та тих, хто бажає його отримати.   Основні напрями:     формування професійних компетентностей, досвіду управлінської діяльності студентів магістратури шляхом науково-практичної підготовки; •        розвиток професійно значущих якостей та здібностей, професійної спрямованості, мотиваційного потенціалу, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення; •        формування психологічної готовності до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін;  вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій; •        розвиток комунікативних здібностей, здатності до роботи в команді та керівництва індивідуальною і командною роботою   Цілі навчання Підготовка фахівців з управління навчальними закладами, які здатні забезпечити високу якість освіти, визначати стратегічні і поточні цілі (бажані результати) діяльності та розвитку навчального закладу, шляхи їх досягнення, вчасно і адекватно оцінювати стан діяльності та динаміку конструктивних змін, можливості, ресурси для задоволення динамічних потреб ринків праці і надання відповідних освітніх послуг. Якість підготовки фахівців, що забезпечують функціонування та розвиток усіх галузей життєдіяльності держави залежить від якості надання освітніх послуг навчальними закладами. Якісне управління навчальним закладом – запорука внутрішнього забезпечення якості освіти. Теоретичний зміст предметної області: формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку соціально-педагогічних систем, оволодіння практичним інструментарієм методики управління з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти . Методи, методики та технології містять систему методів, професійних методик та інноваційних технологій, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання щодо забезпечення ефективного управління навчальним закладом. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей магістра з науково-педагогічної діяльності.
Академічні права випускників Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту
Працевлашту-вання випускників (для регульованих професій – обов’язково) Управлінська, наукова та викладацька діяльність у різних сферах. Керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання (ДК 003:2010 Підклас КП 1210)