Меню

Кафедра туризму

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сущенко Олена Анатоліївна.

Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин.

Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

У 2008 р. на базі кафедри туризму започатковано викладання професійних навчальних дисциплін англійською мовою за бажанням студентів (із формуванням окремих академічних груп). Змістовна частина навчальних планів англійською та українською мовами повністю співпадають, що надає студентам можливість користуватися різномовними посібниками та іншими науково-методичними джерелами, а також виконувати комплексні завдання та приймати участь у творчих конкурсах, які відкриті для усіх студентів спеціальності “Туризм”.

Метою підготовки фахівців із міжнародного туризму та управління готельно-ресторанним бізнесом є оволодіння студентами англійською, німецькою, французькою мовами як мовами міжнародного спілкування, опанування професійних термінів та отримання навиків їх вільного використання у спеціалізованому середовищі – туристичний бізнес, екскурсійна справа, готельне та ресторанне господарство.

Професійний рівень викладання дисциплін англійською мовою підтверджено сертифікатами BEC Кембріджського університету та аналогічними документами, які мають викладачі, що працюють на програмі.

Для проведення лекцій, відкритих семінарів регулярно запрошуються викладачі з різних університетів ЄС, США та інших країн. Викладачі з університету Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція) приїжджають щорічно для проведення лекцій на спеціальності “Туризм”.

Значна увага приділяється вивченню сучасних ІТ-технологій в туризмі. Навчальним планом передбачено понад 50 годин лабораторних робіт на основі реального програмного забезпечення, яке використовується підприємствами галузі туризму – у тому числі ресурсів для забезпечення основних бізнес-процесів, веб-програмування та програмування для мобільних пристроїв, CRM-систем та популярних агрегаторів.

Вивчення сучасних інноваційних технологій в туристичній галузі, зокрема, програмного комплексу Overia Туризм” для автоматизації діяльності підприємств, Lumina Analytica для моделювання бізнес-процесів та QGIS для проведення картографічних досліджень і застосування геоінформаційних технологій у розробленні туристичних послуг. Із ІІ семестру 2019-2020 н.р. студенти отримають доступ до функціоналу міжнародної системи бронювання Amadeus із можливістю отримання професійних сертифікатів.

Студенти запрошуються до участі у конференціях (у тому числі on-line) та спеціальних заходах – таких як щорічні туристичні виставки, волонтерські програми, організація та супроводження екскурсій, ділових переговорів та подорожей, що передбачає спілкування з носіями іноземних мов. З 2019 р. започатковане вивчення арабської мови у межах навчального плану.

За підтримки Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради студенти спеціальності “Туризм” приймають участь як волонтери у організації щорічного міжнародного туристичного форуму “Харків-партнерство в туризмі”.

За сприяння Болгарського культурного центру ХНЕУ ім. С. Кузнеця для студентів відкриті курси болгарської мови, організується виїзна закордонна практика у провідних готельних мережах Болгарії.

Ласкаво просимо до набуття високого професіоналізму у галузі туризму, вдосконалення навиків володіння іноземними мовами та отримання найкращого досвіду професійного спілкування й співробітництва!

Освітні програми:

  • Туризм (спеціальність 242 «Туризм») – бакалавр, магістр.

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців у галузі туризму, здатних використовувати отримані під час навчання знання і уміння для виконання професійних завдань організації туризму в Україні та за кордоном, впроваджувати новітні технології у оперативну діяльність туристичних компаній, обирати оптимальні стратегічні пріоритети розвитку підприємства та діяти в інтересах держави та суспільства.

Після закінчення програми підготовки бакалавра випускник може продовжити освіту на магістерській програмі “Туризм” (термін навчання – 1 рік 4 місяці на денній та заочній формі) або спільній франко-українській магістерській програмі “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” (тривалістю 2 роки) із отриманням дипломів ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Університету Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція).

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців у галузі гостинності, здатних використовувати отримані під час навчання знання і уміння для виконання професійних завдань організації обслуговування в Україні та за кордоном, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання в індустрії гостинності як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують теоретичне підґрунтя готельно-ресторанної діяльності, розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери обслуговування.

На кафедрі туризму функціонує аспірантура за спеціальністю 242 «Туризм», освітньо-наукова програма «Туризм».

Кафедра забезпечує підготовку у міжнародній програмі, а саме: спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля». Місією програми є взаємна інтеграція української та європейської освітніх систем, створення нових та розвиток діючих підприємств європейського типу в Україні. Це досягається за допомогою дослідження передового досвіду організації туристичної індустрії у Франції та в Європейському Союзі, впровадження кращих європейських та світових методів практично-орієнтованого навчання. Випускники програми отримують 2 дипломи – зі спеціальності “Туризм” ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Універсітету Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція).

Наші конкурентні переваги:

  • можливість отримання подвійних дипломів (Спільна франко-українська магістерська програма «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля.»);
  • обов’язкове вивчення двох іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська, арабська;
  • поглиблена практично-орієнтована підготовка за участю фахівців-практиків в сфері туристичного бізнесу;
  • вивчення сучасних інформаційних технологій в туристичній галузі, зокрема, програмного комплексу Overia Туризм, Lumina Analytica, QGIS та ін.;
  • студенти мають можливість навчатися повністю англійською або французською мовами
  • високий професійний рівень викладачів кафедри. Більшість викладачів мають сертифікаті, що підтверджують високий рівень мовної компетенції Business English Certificate (B2);
  • практика та стажування студентів за кордоном.

Пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм:

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший корпус, ауд. 316. Тел. +38 (057) 758-77-26, 4-51 (внутрішній). E-mail: kaftour@hneu.edu.ua