Меню

Бакалаврат: Туризм

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

“ТУРИЗМ”

Галузь знань 24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність 242 “Туризм”
Спеціалізація “Туризм”
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми три роки десять місяців / чотири роки десять місяців
Форма навчання денна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців у галузі туризму, здатних використовувати отримані під час навчання знання і уміння для виконання професійних завдань організації туризму в Україні та за кордоном, впроваджувати новітні технології у оперативну діяльність туристичних компаній, обирати оптимальні стратегічні пріоритети розвитку підприємства та діяти в інтересах держави та суспільства.

Ключові результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та використовувати:

методологію оцінки рекреаційного потенціалу туристичних регіонів України та світу;

основи ведення туристичного бізнесу та вимоги до організації поточної діяльності туристичного підприємства;

комплексне уявлення про особливості розроблення та реалізації кінцевої туристичної продукції, взаємодії учасників туристичного ринку на національному і міжнародному рівні;

матимуть повагу до суспільних норм і цінностей, забезпечувати управління туристичним підприємством на засадах сталого економічного і екологічного розвитку;

будуть готовими до практичної роботи із індивідуальними туристами та організованими групами;

набудуть уміння щодо розрахунку економічного ефекту та ефективності туристичної діяльності для підприємства, регіону, країни та світу.