Меню

Про факультет

https://www.instagram.com/p/B6EH6nlBdHu/

Факультет МЕВ був створений у 1988 році, і став одним з перших в Україні, де було започатковано освіту у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тісний взаємозв’язок та співпраця факультету МЕВ з великими промисловими підприємствами України і органами влади дозволили факультету стати «візитною карткою» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у підготовці міжнародних менеджерів-економістів та фахівців туристичної галузі як у місті Харкові, так і в Україні в цілому.

На факультеті здійснюється підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» за наступними освітніми програмами: «Міжнародна економіка», «Бізнес-статистика і аналітика», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний ІТ-менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Туризм» і «Готельно-ресторанний бізнес»; освітній рівень «магістр» за освітніми програмами: «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний ІТ-менеджмент», «Туризм», «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи».

Сучасні глобалізаційні та трансформаційні процеси, які відбуваються зараз в освітянській сфері України вплинули на зміну стратегічної мети розвитку факультету міжнародних економічних відносин, яка полягає у формуванні факультету інноваційного типу, орієнтованого на підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в сучасному глобалізованому суспільстві, успішно працювати за фахом та активно приймати участь у соціально-економічній та духовній розбудові держави.

Для досягнення цієї мети факультет має потужний кадровий потенціал, який набув високого авторитету та загального визнання не тільки в Україні, але і за її межами. З іменами професорів і науковців факультету пов’язані розробки галузевих стандартів вищої освіти України, розвиток наукових ідей та шкіл конкурентоспроможності та інституціоналізму.

Сьогодні на факультеті міжнародних економічних відносин навчається близько 900 студентів з України, країни ближнього та дальнього зарубіжжя. Навчання здійснюється як на державній мові, так і на англійській. До складу факультету входить 3 кафедри; навчальний процес забезпечують більше ніж 90 викладачів, у тому числі – 10 докторів наук, професорів, 50 кандидатів наук, доцентів.

Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів, а саме: спільна словацько – українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві») 1,5 роки, спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» та стипендіальна академічна програма ЕРАЗМУС+ в Університеті Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра (ФАУ) дозволяє факультету розвивати свої міжнародні зв’язки.

Ми сповідуємо величний принцип – факультет творить студентів, а студенти – факультет! Ми ставимо перед собою завдання: випускники факультету міжнародних економічних відносин повинні досягти та перевершити рівень своїх викладачів! Саме наші випускники забезпечують ефективне інтегрування економіки України у світовий простір.

Обираючи МЕП, ти обираєш роботу у таких підприємствах і установах:

 •  міжнародні корпорації, підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
 • ІТ-компанії;
 •  державна служба;
 •  товарні, фондові та валютні  біржі;
 •  агентства з реклами та маркетингових досліджень, SMM-агентства;
 •  сфера DIGITAL-маркетингу;
 •  HR-агентства;
 •  сфера міжнародної торгівлі та туризму;
 •  інвестиційні компанії, STARTUP-агентства;
 •  сфера електронної торгівлі;
 •  банківські та фінансово-кредитні установи;
 •  дилерські та брокерські компанії;
 •  рекламні, інформаційні компанії.

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 233. Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-31 (внутрішній).

Положення-про-факультет-МЕП