Меню

Про факультет

Факультет МЕВ був створений у 1988 році, як один з перших в Україні, де було започатковано освіту у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тісний взаємозв’язок та співпраця факультету МЕВ з великими промисловими підприємствами України, з органами влади дозволили факультету стати «візитною карткою» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у підготовці міжнародних менеджерів-економістів та фахівців туристичної галузі як у місті Харкові, так і в Україні в цілому.

На факультеті здійснюється підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» за наступними освітніми програмами: «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна торгівля» та «Туризм»; освітній рівень «магістр» за освітніми програмами: «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний ІТ-менеджмент», «Туризм», «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи».

Сучасні глобалізаційні та трансформаційні процеси, які відбуваються зараз в освітянській сфері України вплинули на зміну стратегічної мети розвитку факультету міжнародних економічних відносин, яка полягає у формуванні факультету інноваційного типу, орієнтованого на підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в сучасному глобалізованому суспільстві, успішно працювати за фахом та активно приймати участь у соціально-економічній та духовній розбудові держави.

Для досягнення цієї мети факультет має потужний кадровий потенціал, який набув високого авторитету та загального визнання не тільки в Україні, але і за її межами. З іменами професорів і науковців факультету пов’язані розробки галузевих стандартів вищої освіти України, розвиток наукових ідей та шкіл конкурентоспроможності та інституціоналізму.

Сьогодні на факультеті міжнародних економічних відносин навчається близько 900 студентів з України, країни ближнього та дальнього зарубіжжя. Навчання здійснюється як на державній мові, так і повністю на англійській. У складі факультету 3 кафедри; навчальний процес забезпечують більше ніж 90 викладачів, у тому числі – 10 докторів наук, професорів, 50 кандидатів наук, доцентів.

Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів, а саме: спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» та стипендиальна академічна програма ЕРАЗМУС+ в Університеті Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра (ФАУ) дозволяє факультету розвивати свої міжнародні зв’язки.

Ми сповідуємо величний принцип – факультет творить студентів, а студенти – факультет! Ми ставимо перед собою завдання: випускники факультету міжнародних економічних відносин повинні досягти та перевершити рівень своїх викладачів! Саме наші випускники забезпечують ефективне інтегрування економіки України у світовий простір.

Декан факультету

Шталь Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Освіта: Харківська державна академія технології та організації харчування, спеціальність економіка підприємства (1993 – 1998 рр.). Диплом спеціаліста з відзнакою (1998 р.); Харківська державна академія технології та організації харчування. Аспірантура зі спеціальності економіка торгівлі та послуг (2000 – 2004 рр.). Диплом кандидата економічних наук (2006 р.); Харківський державний університет харчування та торгівлі. Докторантура зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2010 – 2012 рр.). Диплом доктора економічних наук (2012 р.); Інститут післядипломної бізнес-освіти Харківського державного університету харчування та торгівля, спеціальність менеджмент ЗЕД (2012 – 2013 рр.). Диплом спеціаліста (2013 р.); Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність міжнародні економічні відносини (2017 – 2018 рр.). Диплом магістра з відзнакою (2018 р.).

Трудова діяльність: 1998-2003 рр. – Асистент кафедри економічної теорії і зовнішньоекономічної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2003-2006 рр. – Асистент кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2006-2007 рр. – Старший викладач кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2007-2012 рр. – Доцент кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2010-2012 рр. – Докторант Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2012-2014 рр. – Професор кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2014-2015 рр. – Завідувач кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування та торгівлі; 2015-2017 рр. – Професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 2015-2017 рр. – Завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 2018-по теперішній час – декан факультету міжнародних економічних відносин Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів, докторантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою. Автор 12 монографій, 12 навчальних посібників, більш ніж 100 наукових статей (у тому числі міжнародних та таких, що реферуються у наукометричних базах, зокрема Scopus). Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки, 9а, головний корпус, кімната 203. Тел.: (057) 702-18-32, 3-46 (внутрішній); E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua.

Координатор ECTS від факультету

Бестужева Світлана Василівна – заступник декана з науково-методичної роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 233. Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-46 (внутрішній).