Меню

Викладачі

Завідувач кафедри підприємництва і торгівлі

Доктор економічних наук. Пофесор.

Салун Марина Миколаївна

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний економічний університет. Дата закінчення: 1995 р.

Спеціальність: “Менеджмент у виробничій сфері

Кваліфікація: інженер-економіст

Координатор проектів кредитної мобільності Еразмус +:

2016 – 2021 рр. з університетом ISMA (Латвія), 2020 – 2022 рр. з університетом Polytechnic Institute of Beja (Португалія).

Дослідник (2020 – 2021 рр.) міжнародного науково-освітнього проекту «Formation à Entreprenariat social à l’Université» AUF.

Координатор (2019 – 2020 рр.) міжнародного наукового проекту «Preference of colors of project team members´ in the didactic context of education in higher education in EU countries»

Дослідник (2017 – 2020 рр.) проекту Erasmus + KA2 «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (DocHub) та розробник навчальних модулів дисциплін: «Edu-business», «Business Career Management & Research Entrepreneurship», «Research Project Management».

Наукові інтереси:

Третя місія університету (формування підприємницьких університетів), соціальне підприємництво, наукоємне інноваційне підприємництво, управління операціями у виробництві та сервісі

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Basics of Entrepreneurship
 • Knowledge-intensive Innovative Entrepreneurship
 • Операційний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Edu-business

Кількість наукових публікацій: понад 100 найменувань, з них 2 підручники з грифом МОН України, 2 навчальних посібника за профілем кафедри, 12 монографій за результатами науково-дослідної роботи, 55 публікацій в періодичних закордонних та фахових виданнях України.

Основні публікації:

 1. Kalashnikova T.,Salun M., Katan L.,MarenychT. Edu-business: prerequisites for commercial quality management in Ukrainian higher education / T. Kalashnikova,M. Salun,L. Katan,T. Marenych // International Journal for Quality Research, Vol. 14, Issue 04, 2020; DOI:10.24874/IJQR14.04-16.
 2. Salun M., Lutskyi A., Lutskyi M., Zvarych R., Zaslavska K., Tsukan O. The Prerequisites for Entrepreneurial Universities formation in Ukraine / M.Salun, A. Lutskyi, M.Lutskyi, R.Zvarych, K. Zaslavska, O.Tsukan // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. – pp. 7482 – 7491 ; DOI:10.37200/IJPR/V24I8/PR280762
 3. Salun Maryna, Zaslavska Kateryna, Vaníčková Radka Students’ entrepreneurial skills formation in the changing world / M. Salun, K. Zaslavska, R. Vaníčková // International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020) Ceske Budejovice, Czech Republic 19.11.2020 http://podnikatelskekompetence.cz/programme
 4. Salun M. Entrepreneurial Universities: Literature Review / M. Salun, K. Zaslavska, D. Zmicerevska // Economics of Development. –№ 3 (18). – 2019. – pp. 12-18. http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(3).2019.02
 5. Salun M. The competitiveness of entrepreneurship in industry: the Ukrainian experience / M. Salun, K. Zaslavska, Y. Palyanychka // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород : УНУ, 2018. – №19. – С. 20-25.
 6. Салун М. М. Дорожня карта для формування бізнес-моделей сучасного українського виробничого підприємства / М. М. Салун, Л. В. Запащук // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018. – С. 69-80.
 7. McLoughlin D. Trust within organisations: A cross-cultural research on the role of character perception / D. McLoughlin, M. Salun, E. Ozsoy, R. Carroll, K. Zaslavska, Uslu O. // Journal of interpretation-management-method, 2018. – Volume 6, Issue 3, – PP 23 – 37. DOI: 10.32705/yorumyonetim.468342

 м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

Салун Марина Миколаївна:

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 412.

E-mail: Maryna.Salun@hneu.net

Кандидат економічних наук. Доцент.

Бутенко Дар’я Сергівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2007 р.

Спеціальність: «Економічна статистика»

Кваліфікаційний рівень: магістр з економічної статистики

Наукові інтереси:

Мотиваційний менеджмент, теорія управління,контролінг в підприємницькій діяльності,  зовнішньоекономічна діяльність України та світу, глобалізація

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Менеджмент
 • Бізнес-етика та ділові комунікації
 • Міжнародний бізнес

Опубліковано 56 наукових та навчально-методичних праць, серед них 2 монографії (у співавторстві), 21 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях. Основні публікації:

Основні публікації:

 1. Бутенко Д. С. Формування механізму організаційного капіталу суб’єктів підприємництва / Д. С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка та держава – 2020. – №6. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/?n=6&y=2020
 2. Бутенко Д. С. Теорії мотивації: практичний аспект / Д. С. Бутенко // Ефективна економіка. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2020
 3. Бутенко Д. С. Мотиваційний менеджмент у підприємницькій діяльності / Д. С. Бутенко // Економіка і суспільство – м. Мукачево. – 2019. – №20. – С. 142-148.
 4. Butenko D.S. Management of organizational capital of business enterprises / Д.С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка і суспільство – м. Мукачево. – 2019. – №20. – С. 149-156
 5. Бутенко Д. С. Трансфер інноваційних технологій як запорука розвитку підприємницької діяльності / Д. С. Бутенко // Підприємництво, торгівля, біржі в процесі соціально-економічного розвитку: монографія /за заг. Ред.. д.е.н, професора І. В. Гонтаревої. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 174 с. – С. 288-295.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7027-7767

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FHb-0Q0AAAAJ

Бутенко Дар’я Сергівна: 

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний навчальний корпус, ауд. 412

Тел. +38 (057) 702-18-30

E-mail: butenko.hneu@gmail.com

Кандидат економічних наук. Доцент.

Литвиненко Аліна Олександрівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2005 р.

Спеціальність: «Облік і аудит»

Кваліфікаційний рівень: магістр з обліку і аудиту

Alma mater: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Дата закінчення: 2019 р.

Спеціальність: «Психологія»

Кваліфікаційний рівень: магістр з психологічного консультування та психотерапії

Наукові інтереси:

Оцінка вартості бізнесу, консалтинг, розвиток інноваційного підприємництва та створення Startup проектів, соціальні комунікації в підприємництві, критичне мислення, психологічне консультування та психотерапія, зовнішньоекономічна діяльність України та світу, глобалізація

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Оцінка ефективності бізнесу
 • Інноваційне підприємництво та управління Startup проектами
 • Венчурне підприємництво
 • Розвиток критичного мислення
 • Психологія переживань
 • Світова економіка і міжнародні економічні відносини
 • Глобальна економіка
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Культура комунікації

Кількість наукових публікацій: більше 60 наукових та навчально-методичних праць, серед них 4 монографії (особисто та у співавторстві), 35 статтей у фахових виданнях України та закордонних виданнях, зокрема 2 в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації:

 1. Lytvynenko A. O. Formation of international competitiveness of the region on the basis of the innovation and investment model of development in China / A. O. Lytvynenko, O. D. Lytvynenko // Інтернаука: фаховий міжнародний науковий журнал  Серія: «Економічні науки» – Київ : Вид. дім «Інтернаука», 2021. – № 12 (01/45) / 2021. – С. 12-18.    
 2. Lytvynenko A. O. Technologies developing critical thinking modern entrepreneur / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2020. – № 5 (116).  – С. 60-65.
 3. Lytvynenko A. O. Adaptation to the role of the mother as a psychological experience / А. О. Lytvynenko // Науковий вісник Херсонського державного Університету. Серія: Психологічні науки. – 2020. – № 4. – С. 13-19.
 4. Литвиненко А. О. Формування міжнародної конкурентоспроможної стратегії підприємства / А. О. Литвиненко, О. Д. Литвиненко // Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Available at:.DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://https://isg-konf.com/uk/economic-strategies-for-the-development-of-society-ua / Розділ 12.3. – 2020. – С. 312-332.
 5. Lytvynenko A. O. Process development of venture business attraction to the development of industrial enterprises / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2019. – № 5. – С. 110-116.
 6. Lytvynenko A. O. Developing the mechanism of influence of HR policy instruments on the efficiency of entrepreneurial activity / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2019. – № 6. – С. 75-80.
 7. Литвиненко А. О. Дослідження особливостей моделі конфлікту в управлінні ефективністю розвитку діяльності / А. О. Литвиненко // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5. – С. 235-239.
 8. Литвиненко А. О. Обґрунтування центрованого підходу в процесі управління підприємством / А. О. Литвиненко // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 3. – С. 39-42.
 9. Lytvynenko A. O. The economic substance of accounting for financial investment and the prospect of using «blockchain» to control investment activity in Ukraine / A. O. Lytvynenko, E. Dorohov // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – № 1(3). – С. 103-109.
 10. Lytvynenko A. O. Valuation activities in entrepreneurship [Електронний ресурс] / A. O. Lytvynenko // Матеріали круглого столу «Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності», 14 грудня 2018 р.,  м. Харків. – Режим доступу : http://semenova-partners.com/2018/11/29/1262/.
 11. Lytvynenko A. O. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems // А. А. Pylypenko, А. О. Lytvynenko // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 165 (5-6). – С. 75-79. (Scopus)
 12. Литвиненко А. О. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання // А. А. Пилипенко, А. О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 159 (5-6). – С. 52-57. (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016). (Scopus)
 13. Литвиненко А. О. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – C. 567-572.
 14.  Литвиненко А. О. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88.
 15. Литвиненко А. О. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108.
 16. Литвиненко А. О. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Науковии журнал «ScienceRise» No11/1(16)2015. – С. 21-26.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0372-5130

Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190439255

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=g9aypVwAAAAJ

Литвиненко Аліна Олександрівна: 

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний навчальний корпус, ауд. 412

Кандидат економічних наук. Доцент.

Тимошенко Карина Віталіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2006 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Кваліфікаційний рівень: магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності”

Спеціальність: «Туризм»

Кваліфікаційний рівень: магістр з туризму

Наукові інтереси:

Інвестування у людський капітал підприємств; інноваційні технології в туризмі; зовнішньоторговельна діяльність України; тенденції розвитку туристсько – рекреаційних комплексів світу; сучасні форми організації роботи підприємств готельного і ресторанного господарств.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Економіка рекреації та туризму
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Економіка готелів та ресторанів
 • Готельна справа

Основні публікації:

1. Тимошенко К.В., Вовк В.А., Проскурніна Н.В. Strategic directions of development of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in the world market [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018  р. – №23.  С. http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4057-vovk-v-a-proskurnina-n-v-tymoshenko-k-v-strategic-directions-of-development-of-foreign-economic-activity-of-ukrainian-enterprises-in-the-world-market

2. Тимошенко К.В. Аналіз процесу інвестування у людський капітал промислового підприємства// Науковий вісних херсонського державного університету. – 2017.– №23. частина 2. – С. 114-118.

3. Тимошенко К.В. Тенденції формування та використання людського капіталу промислових підприємств // Бізнес інформ. Випуск № 2. – Харків, 2017. С. 131-137.

4. Тимошенко К.В. Методичне забезпечення оптимальності джерел інвестування у людський капітал промислового підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19 – С. 271-275.

5. Тимошенко К.В. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на світовому ринку послуг [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2017. – №14. http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017

6. Тимошенко К.В., Проскурніна Н.В. Проблемні аспекти у зовнішньоторговельній діяльності України в контексті світових рейтингів (на прикладі “Doing business”) // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 63-69.

7. Тимошенко К. В. Сучасні тенденції формування та використання людського капіталу промислових підприємств / К. В.Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” (Харків, 26-27 березня 2015 р.). – С. 282-284.

8. Tymoshenko K. V. The system of performance of evaluation indicators of investment in human capital of industrial enterprise / K. V. Tymoshenko // Матеріали міжнародної наукової конференції “Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця” (Харків, 26-28 травня, 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 299-302.

9. Tymoshenko K. V. Motivation through human capital / K. V. Tymoshenko // Актуальні питання, проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин (Київ, 23-24 грудня 2016 р.). – Київ, 2016 – С. 60-62.

10. Тимошенко К.В. Сучасні тенденції формування людського капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств / К.В. Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” (Харків, 24-25 березня 2016 р.). Електронне видання.

11. Тимошенко К. В. Формування та розвиток компетенцій людського капіталу підприємств: проектно-орієнтований підхід / К. В. Тимошенко // Proceedsngs of the Second International conference “Project, program, portfolio P3 management” (Одеса, 8-9 грудня 2017 р.). – Одеса: Балан В.О., 2017. – С. 144-147.

12. Тимошенко К.В. Кластерізація як передумова до сталого розвитку туристичних дестинацій / Тимошенко К.В. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” ” м. Харків, 30-31 березня 2017року. – С. 291-294.

13. Сущенко О.А., Тимошенко К.В., Сущенко С.С. Глобалізаційний базис розвитку людського капіталу підприємства  в аспекті кар’єрної складової / Сущенко О.А., Тимошенко К.В., Сущенко С.С. // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали  пятнадцятої науково-практичної конференції., (частина 1, 6-8 червня 2019 року, м. Харків), – Харків, УкрДЗТУ, 2019.             – С.95-96

14. Сущенко О.А., Тимошенко К.В. Theoretical foundations of investing in human capital of tourism enterprises / Sushchenko O.A., Tymoshenko K.V. // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.,  (30 – 31 травня 2019 р., м. Харків)  – Харків, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. – с. 171-172

 м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

 • ORCID   https://orcid.org/0000-0002-1231-5355
 • Google Scholar     https://scholar.google.com.ua/citations?user=yEoYrwUAAAAJ&hl=ru

Тимошенко Карина Віталіївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, кiмн. 412. 
 E-mail:   karina.tymoshenko@hneu.net