Меню

Викладачі

Завідувач кафедри підприємництва і торгівлі

доктор економічних наук, професор.

Салун Марина Миколаївна

Email: Maryna.Salun@hneu.net

Координатор проектів кредитної мобільності Еразмус +:

2016 – 2023 рр. з університетом ISMA (Латвія), 2020 – 2023 рр. з університетом Polytechnic Institute of Beja (Португалія).

Дослідник (2020 – 2021 рр.) міжнародного науково-освітнього проекту «Formation à Entreprenariat social à l’Université» AUF.

Координатор (2019 – 2020 рр.) міжнародного наукового проекту «Preference of colors of project team members´ in the didactic context of education in higher education in EU countries»

Дослідник (2017 – 2020 рр.) проекту Erasmus + KA2 «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (DocHub) та розробник навчальних модулів дисциплін: «Edu-business».

Член редакційної колегії наукового журналу Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi (Туреччина) https://dergipark.org.tr/en/pub/sauied/board.

Член координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Харківському міському голові (з 08.06.2021 р.).

Наукові інтереси:

Третя місія університету (формування підприємницьких університетів), соціальне підприємництво, наукоємне інноваційне підприємництво, управління операціями у виробництві та сервісі

Кількість наукових публікацій: понад 100 найменувань, з них 2 підручники з грифом МОН України, 2 навчальних посібника за профілем кафедри, 12 монографій за результатами науково-дослідної роботи, 55 публікацій в періодичних закордонних та фахових виданнях України.

Основні публікації:

 1. Kalashnikova T.,Salun M., Katan L.,MarenychT. Edu-business: prerequisites for commercial quality management in Ukrainian higher education / T. Kalashnikova,M. Salun,L. Katan,T. Marenych // International Journal for Quality Research, Vol. 14, Issue 04, 2020; DOI:10.24874/IJQR14.04-16.
 2. Salun M., Lutskyi A., Lutskyi M., Zvarych R., Zaslavska K., Tsukan O. The Prerequisites for Entrepreneurial Universities formation in Ukraine / M.Salun, A. Lutskyi, M.Lutskyi, R.Zvarych, K. Zaslavska, O.Tsukan // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. – pp. 7482 – 7491 ; DOI:10.37200/IJPR/V24I8/PR280762
 3. Salun Maryna, Zaslavska Kateryna, Vaníčková Radka Students’ entrepreneurial skills formation in the changing world / M. Salun, K. Zaslavska, R. Vaníčková // International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020) Ceske Budejovice, Czech Republic 19.11.2020 http://podnikatelskekompetence.cz/programme
 4. Salun M. Entrepreneurial Universities: Literature Review / M. Salun, K. Zaslavska, D. Zmicerevska // Economics of Development. –№ 3 (18). – 2019. – pp. 12-18. http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(3).2019.02
 5. Salun M. The competitiveness of entrepreneurship in industry: the Ukrainian experience / M. Salun, K. Zaslavska, Y. Palyanychka // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород : УНУ, 2018. – №19. – С. 20-25.
 6. Салун М. М. Дорожня карта для формування бізнес-моделей сучасного українського виробничого підприємства / М. М. Салун, Л. В. Запащук // Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018. – С. 69-80.
 7. McLoughlin D. Trust within organisations: A cross-cultural research on the role of character perception / D. McLoughlin, M. Salun, E. Ozsoy, R. Carroll, K. Zaslavska, Uslu O. // Journal of interpretation-management-method, 2018. – Volume 6, Issue 3, – PP 23 – 37. DOI: 10.32705/yorumyonetim.468342

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.

Доктор економічних наук, професор

Чупир Олена Миколаївна

Email: olena.chupyr@hneu.net

Член-кореспондент Академії Будівництва України за відділенням «Економіка будівництва» (з 2014 р. по теперішній час).

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань «Вісник економіки транспорту та промисловості» (Український державний університет залізничного транспорту, з 2017 р. по теперішній час).

Член спеціалізованої вченої Ради Д 64.820.05 із захисту кандидатських і докторських дисертацій Українського державного університету залізничного транспорту; експерт із дисертаційних робіт (з 2017-2020 рр.).

Учасник громадської організації «Лабораторія креативних ідей» за напрямом «Економіка та менеджмент» (з 2019 р. по теперішній час).

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань «Вісник будівництва» (ХНУБА, з 2019-2022 рр.).

Стажування (підвищення кваліфікації) в Українському державному університеті залізничного транспорту (кафедра менеджменту та адміністрування, 6 кредитів ЕКТС/180 годин). Наказ № 54 від 22.02.2018 р. Свідоцтво №95/18.

Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (5 кредитів ECTS/150 годин), Riga, Latvia, Baltic research institute of transformation economic area, Certificate Serija C 20180752 (2018 р.).

Підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (кафедра «Туризм і готельно-ресторанний бізнес», 6 кредитів ЕКТС/180 годин). Наказ №1274С від 14.11.2022 р. Свідоцтво №66-06-21/43.

Член експертної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із проведення акредитаційної експертизи закладів вищої освіти спеціальностей у закладах вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (2020-2021 рр.).

Керівник науково-дослідної роботи, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, за темою «Управління розвитком будівельного потенціалу залізничного транспорту України» (номер державної реєстрації 0116U003336, 2016-2018 рр.).

Керівник науково-дослідної роботи, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, за темою «Управління розвитком ресурсного потенціалу залізничного транспорту України» (2019-2021 рр.).

Наукові інтереси:

Управління підприємствами, мотивація персоналу, соціальний розвиток персоналу підприємства, психологія підприємництва, управління потенціалом підприємства.

Основні публікації:

 1. Чупир О.М., Бутенко О.П. Соціально-психологічні методи антикризового управління персоналом підприємства в контексті комплементарного підходу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2023. № 81-82. С. 321-329. URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/81-82.pdf
 2. Чупир О.М., Бутенко О.П. Рефреймінг як інструмент самомотивації та запорука здійснення успішної управлінської діяльності. The XIV international scientific and practical conference «prospects for the development of science and the environment», м. Helsinki, 10–12 квіт. 2023 р. Helsinki, 2023. С. 173-176. URL: https://eu-conf.com/ua/events/prospects-for-the-development-of-science-and-the-environment/
 3. Бутенко О.П., Чупир О.М. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в реаліях України. The 3th International scientific and practical conference “Theoretical aspects of education development” (January 24-27, 2023) Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. p. 244-246. URL: https://isg-konf.com/theoretical-aspects-of-education-development/
 4. Чупир О.М., Зубко П.В. Фактори, що впливають не рекламну діяльність підприємства в умовах макроекономічної нестабільності. The 5 th International scientific and practical conference «Eurasian scientific discussions» (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain, 2022. Р. 778-782. URL: https://sci-conf.com.ua/category/archive/
 5. Butenko O., Chupyr O., Opikunova N. Optimizing the use of industrial wastes for sustainable spatial development within the framework of the eco-friendly concept. Journal of geology, geography and geoecology. 2022. Vol. 31, no. 2. P. 211-222. URL: https://doi.org/10.15421/112220 (Web of Science)
 6. Чупир О.М., Гончар Д.І. Потенціал підприємства як об’єкт управління. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (22-24 May, 2022). Berlin, Germany, 2022. Р. 648-654.
 7. Бутенко О.П., Чупир О.М. Організація бюджетування інвестиційних проєктів на підприємствах. Підприємництво та інновації. ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів, 2022. №24. С.55-60. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/520
 8. Чупир О.М., Гончар Д.І. Потенціал підприємства як об’єкт управління. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (22-24 May, 2022). Berlin, Germany, 2022. Р. 648-654. URL: https://sci-conf.com.ua/category/archive/
 9. Бутенко О. П., Чупир О. М., Коробко К. П. Основи концепції маркетингового менеджменту для будівельних підприємств. Науковий вісник будівництва. 2021. Т. 105, № 3. С. 259-264. URL: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_105_2021/32.pdf
 10. Бутенко О.П., Чупир О.М., Садовниченко О.В. Ефективна система менеджменту якості як важлива складова успішного функціонування підприємства на будівельному ринку. The XII International Science Conference «Advances in Technology and Science» (March 16-19, 2021). Berlin, Germany, 2021. Р. 49-53. URL: https://isg-konf.com/
 11. Чупир О.М., Бурлака Є.О. Підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту України шляхом удосконалення управління розвитком ресурсного потенціалу підприємств залізничної галузі. The 2 nd International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” (February 24-25, 2020) Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain, 2020. Р. 505-509. URL: http://sci-conf.com.ua/
 12. Чупир О.М., Бутенко О.П. Узагальнення факторів зовнішнього середовища для визначення його впливу на соціальний розвиток колективу підприємства / The IV International Science Conference «Actual problems of practice and science» (March 5-6, 2021). Ankara, Turkey, 2021. Р. 33-36.  URL: https://eu-conf.com
 13. Бутенко О., Чупир О., Опікунова Н. Використання принципів гуманізації процесу управління на інноваційних підприємствах. Науковий вісник будівництва. 2020. Т. 102, № 4. С. 243-248.  URL: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/4_102_2020/37.pdf
 14. Чупир О.М., Рудкевич О.Л. Мотивація персоналу як головний вектор у досягненні цілей підприємства / О.М. Чупир, О.Л. Рудкевич // The 10th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations” (December 13-15, 2020) SSPG Publish. Stockholm, Sweden, 2020. Р. 643-646.
 15. Чупир О.М., Бурлака Є.О. Методика оцінки рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Економічний простір. 2020. № 163. С.103-108. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/738
 16. Чупир О.М., Бурлака Є.О. Чинники розвитку ресурсного потенціалу залізничного транспорту України. Економіка та держава. 2019. №7. С. 24-29.  URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4358&i=3
 17. Чупир О.М., Бурлака Є.О. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 13-21. URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/173161
 18. Chupyr O., Kalinichenko L., Sychova O., Burlaka Ye. Optimization of planning as a means of improving efficiency of development management of resource potential of rail transport enterprises. SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019). 2019. Vol 67. P.31-34. URL:https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_04003.pdf  
 19. Чупир О.М. Необхідність формування позитивного іміджу підприємства як інструменту внутрішнього стратегічного управління. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 65. С. 149-156. URL: http://btie.kart.edu.ua/issue/view/9338
 20. Chupyr O., Kalinichenko L., Ustilovska A. Priority approach as an effective tool for managing social development of personnel in the context of social management in enterprises. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 7, No 4.3: Special Issue 3. P. 650-656. URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/20724/9755) (Scopus)
 21.            Kalinichenko L. L., Chupyr O. M., Yanchenko N. V., Bredikhin V. M., Burlaka Ye. O. Evaluating the Rail Transport Resource Potential Development Level. International Journal of Engineering and Technology. 2018. Vol 7. №4. Pages: 5302-5312.  URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/28556/15127 (Scopus)

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.

Кандидат економічних наук, доцент

Бутенко Дар’я Сергіївна

E-mail: butenko.hneu@gmail.com

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (Свідоцтво №245 від 06.07.2018) дійсне до 06 липня 2024 року https://uamdbe.org.ua/members/

Наукові інтереси:

Мотиваційний менеджмент, теорія управління,контролінг в підприємницькій діяльності,  зовнішньоекономічна діяльність України та світу, глобалізація

Основні публікації:

 1. Бутенко Д. С. Формування механізму організаційного капіталу суб’єктів підприємництва / Д. С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка та держава – 2020. – №6. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/?n=6&y=2020
 2. Бутенко Д. С. Теорії мотивації: практичний аспект / Д. С. Бутенко // Ефективна економіка. – 2020. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2020
 3. Бутенко Д. С. Мотиваційний менеджмент у підприємницькій діяльності / Д. С. Бутенко // Економіка і суспільство – м. Мукачево. – 2019. – №20. – С. 142-148.
 4. Butenko D.S. Management of organizational capital of business enterprises / Д.С. Бутенко, Ю.Д. Шеянова // Економіка і суспільство – м. Мукачево. – 2019. – №20. – С. 149-156
 5. Бутенко Д. С. Трансфер інноваційних технологій як запорука розвитку підприємницької діяльності / Д. С. Бутенко // Підприємництво, торгівля, біржі в процесі соціально-економічного розвитку: монографія /за заг. Ред.. д.е.н, професора І. В. Гонтаревої. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 174 с. – С. 288-295.

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.

Кандидат економічних наук, доцент

Литвиненко Аліна Олександрівна

Email: Alina.lytvynenko@hneu.net

Гарант Освітньої програми на першому (бакалврському) рівні вищої освіти 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Оцінювач (з 2013 р. по теперішній час) у державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (свідоцтво про реєстрацію № 12003 від 27.12.2013 р. Наказ про включення № 4536 за напрями спеціальності 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.8. у м. Харкові згідно до Наказу Фонду державного майна України від 23.12.2013)

Учасник робочої групи з реалізації міжнародного освітнього проекту (з 2020 р. по теперішний час) Підприємницького університету «Innovative Entrepreneurship and Startup Management» (Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами) за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України та Громадської організації «Платформа інноваційного партнерства YEP (від 15.09.2020 р.)

Учасник у міжнародному освітньому проекті ( 2022 р.) 2019-1-РТ01-КА107-060208 ERASMUS+ International Credit Mobility Staff mobility for training з університетом Polytechnic Institute of Bragança (Португалія)

Учасник в програмі академічної мобільності (2023 – 2024 рр.) «International economic relations and international entrepreneurship: theory and practice» з науковою установою Scientific and technical organization Teadmus (Tallinn, Estonia)

Наукові інтереси:

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами, критичне мислення та аналітичне забезпечення підприємницької діяльності, міжнародне підприємництво.

Основні публікації:

 1. Lytvynenko A. Environmental and social responsibility management in international entrepreneurship in EU countries // Alina Lytvynenko, Olena Lytvynenko , Yevheniia Sribna, Nataliia Shmatko, Liliya Kustrich, Lyudmila Parhomenko, Tetiana Neboha E3S Web of Conferences 408, 2023, 01024 Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/45/e3sconf_iscmee2023_01024/e3sconf_iscmee2023_01024.html (Scopus)
 2. Lytvynenko Alina, Lytvynenko Elena, Otenko Iryna, Hrabynskyi Ihor, Nikitin Dmytro, VelykaOlena // The impact of the COVID-19 pandemic on the dynamics of financial instruments in the world trade. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 19. – 2022. (Scopus)
 3. Lytvynenko Alina, Lytvynenko Оlena Formation of the strategy of the company in international business // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. — 2023. — №2. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16764658143833.pdf
 4. Lytvynenko A. O. Directions of functioning of international business in the globalized environment // A. O. Lytvynenko, O. D. Lytvynenko // Інтернаука: фаховий міжнародний науковий журнал Серія: «Економічні науки». – 2022. No 1(57) – С. 142-148. 
 5. Lytvynenko A. O. Formation of international competitiveness of the region on the basis of the innovation and investment model of development in China / A. O. Lytvynenko, O. D. Lytvynenko // Інтернаука: фаховий міжнародний науковий журнал  Серія: «Економічні науки» – Київ : Вид. дім «Інтернаука», 2021. – № 12 (01/45) / 2021. – С. 12-18.    
 6. Lytvynenko A. O. Technologies developing critical thinking modern entrepreneur / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2020. – № 5 (116).  – С. 60-65.
 7. Lytvynenko A. O. Adaptation to the role of the mother as a psychological experience / А. О. Lytvynenko // Науковий вісник Херсонського державного Університету. Серія: Психологічні науки. – 2020. – № 4. – С. 13-19.
 8. Литвиненко А. О. Формування міжнародної конкурентоспроможної стратегії підприємства / А. О. Литвиненко, О. Д. Литвиненко // Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Available at:.DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III URL: https://https://isg-konf.com/uk/economic-strategies-for-the-development-of-society-ua / Розділ 12.3. – 2020. – С. 312-332.
 9. Lytvynenko A. O. Process development of venture business attraction to the development of industrial enterprises / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2019. – № 5. – С. 110-116.
 10. Lytvynenko A. O. Developing the mechanism of influence of HR policy instruments on the efficiency of entrepreneurial activity / А. О. Lytvynenko // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2019. – № 6. – С. 75-80.
 11. Литвиненко А. О. Дослідження особливостей моделі конфлікту в управлінні ефективністю розвитку діяльності / А. О. Литвиненко // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5. – С. 235-239.
 12. Литвиненко А. О. Обґрунтування центрованого підходу в процесі управління підприємством / А. О. Литвиненко // Теорія і практика сучасної психології. – 2018. – № 3. – С. 39-42.
 13. Lytvynenko A. O. The economic substance of accounting for financial investment and the prospect of using «blockchain» to control investment activity in Ukraine / A. O. Lytvynenko, E. Dorohov // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – № 1(3). – С. 103-109.
 14. Lytvynenko A. O. Valuation activities in entrepreneurship [Електронний ресурс] / A. O. Lytvynenko // Матеріали круглого столу «Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності», 14 грудня 2018 р.,  м. Харків. – Режим доступу : http://semenova-partners.com/2018/11/29/1262/.
 15. Lytvynenko A. O. Institutional and architectural design of organizational development of large-scale economic and industrial systems // А. А. Pylypenko, А. О. Lytvynenko // Економічний часопис-ХХІ. – 2017. – № 165 (5-6). – С. 75-79. (Scopus)
 16. Литвиненко А. О. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання // А. А. Пилипенко, А. О. Литвиненко // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 159 (5-6). – С. 52-57. (Economic Annals-ХХI: Volume 159, Issue 5-6, Pages: 52-57, July 20, 2016). (Scopus)
 17. Литвиненко А. О. Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – №8. – C. 567-572.
 18.  Литвиненко А. О. Реалізація конкурентоспроможного потенціалу підприємства через визначення параметрів його стратегічної поведінки / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 14. – Частина 1. – С. 84-88.
 19. Литвиненко А. О. Інтеграційні засади управління розвитком потенціалу промислового підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2015. – №3. – С. 102-108.
 20. Литвиненко А. О. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства / А. О. Литвиненко, А. А. Пилипенко // Науковии журнал «ScienceRise» No11/1(16)2015. – С. 21-26.
 21. Lytvynenko A. O. International relations in the conditions of innovative development of the world economy // A. O. Lytvynenko, O. D. Lytvynenko // Матеріали ІІ Міжнародноъ науково-практичноъ інтернет-конференціъ «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах»  : тези доповідей, (21 квітня 2022 р.): Університет митної справи та фінансів, 2022. Режим доступу: http://umsf.dp.ua/index.php/component/content/article/12-main-page-news/1031-diskusijna-panel-ekonomika-pislya-vijni-ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-innovatsijni-rishennya-v-ekonomitsi-biznesi-suspilnikh-komunikatsiyakh-ta-mizhnarodnikh-vidnosinakh?Itemid=101
 22. Литвиненко А. О. Розробка стратегії маркетингу на міжнародному ринку в умовах пандемії // А. О. Литвиненко О. О. Клюєв // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : тези доповідей, (1-28 лютого 2022 р.): Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2022. – С. 67-69. 
 23. Литвиненко А. О. Розвиток міжнародного підприємництва в умовах пандемії // А. О. Литвиненко В. О. Костинська // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : тези доповідей, (1-28 лютого 2022 р.): Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2022. – С. 69-61.

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.

Кандидат економічних наук, доцент

Тимошенко Карина Віталіївна

E-mail: karina.tymoshenko@hneu.net

Наукові інтереси:

Інвестування у людський капітал підприємств; стратегічне управління; зовнішньоторговельна діяльність України; електронна комерція; сучасні форми організації роботи підприємств

Основні публікації:

 1. Тимошенко К. В. Креативне підприємництво в Україні: поточний стан та перспективи / К. В. Тимошенко // Ефективна економіка. – 2023. – №5.
 2. Tymoshenko K. V. Methods of formation of the tourism brand of Ukraine as a factor of increasing competitiveness. Економіка та управління підприємствами. – № 2. Том 31 (70). – 2020.
 3. Тимошенко К. В. Концептуальні засади формування та розвитку конкурентних переваг дестинації на туристичному ринку. Економічний простір. С – № 161. – 2020.
 4. Тимошенко К.В., Вовк В.А., Проскурніна Н.В. Strategic directions of development of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in the world market [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018  р. – №23.  С. http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4057-vovk-v-a-proskurnina-n-v-tymoshenko-k-v-strategic-directions-of-development-of-foreign-economic-activity-of-ukrainian-enterprises-in-the-world-market
 5. Tymoshenko K. V. Current state, problems and prospects of trade entrepreneurship development / K. V. Tymoshenko // МАТЕРІАЛИ  III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”: тези доповідей (15 квітня 2022): Міжнародний Центр Наукових Досліджень, 2022. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/15.04.2022/730
 6. Тимошенко К.В. Тенденції формування та використання людського капіталу промислових підприємств // Бізнес інформ. Випуск № 2. – Харків, 2017. С. 131-137.
 7. Тимошенко К.В., Проскурніна Н.В. Проблемні аспекти у зовнішньоторговельній діяльності України в контексті світових рейтингів (на прикладі “Doing business”) // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 63-69.
 8. Сущенко О.А., Тимошенко К.В. Theoretical foundations of investing in human capital of tourism enterprises / Sushchenko O.A., Tymoshenko K.V. // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.,  (30 – 31 травня 2019 р., м. Харків)  – Харків, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. – с. 171-172

4. Тимошенко К.В. Методичне забезпечення оптимальності джерел інвестування у людський капітал промислового підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19 – С. 271-275.Тимошенко К.В. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на світовому ринку послуг [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2017. – №14. http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017

 • ORCID   https://orcid.org/0000-0002-1231-5355
 • Google Scholar     https://scholar.google.com.ua/citations?user=yEoYrwUAAAAJ&hl=ru

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.

Кандидат економічних наук, доцент

Заславська Катерина АнатоліївнаE-mail: Kateryna.Zaslavska@hneu.net

Керівник програми двох дипломів на другому (магістерському) рівні вищої освіти “Business Administration” ISMA University of Applied Sciences (Латвія)

Дослідник (2020 – 2021 рр.) міжнародного науково-освітнього проекту «Formation à Entreprenariat social à l’Université» AUF.

Дослідник (2019 – 2020 рр.) міжнародного наукового проекту «Preference of colors of project team members´ in the didactic context of education in higher education in EU countries»

Дослідник (2018 – 2021 рр.) проекту Erasmus + KA2 «Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 quality assurance system in line with the European integration» (C3QA).

Учасник проектів академічної мобільності персоналу Еразмус +:

2016 – 2023 рр. з університетом ISMA (Латвія), 2020 – 2023 рр. з університетом Polytechnic Institute of Beja (Португалія).

Ініціатор та організатор робіт з написання грантових заявок за Erasmus+ проєктами (KA 107) з ISMA University of Applied Sciences (Латвія), Angel Kanchev University of Ruse (Болгарія), Instituto Politécnico de Beja (Португалія).

Наукові інтереси:

Управління малим бізнесом, тайм-менеджмент, управління проєктами, соціальне підприємництво, управління змінами, підприємницькі університети

Основні публікації:

 1. Maryna Salun, Maryna Berest, Kateryna Zaslavska, Maksym Kolisnyk, Oksana Tsukan. Entrepreneurship in Higher Education : the Formation of Entrepreneurial Universities / Salun M., Berest M., Zaslavska K., Kolisnyk M., Tsukan O. 12th international scientific conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020” organized by the Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia) (Web of Science). Режим доступу: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000632360900024
 2. Maryna Salun, Zaslavska Kateryna, Lutskyi Andrii, Lutskyi Myroslav, Zvarych Roman, Tsukan Oksana. The Prerequisites for Entrepreneurial Universities formation in Ukraine / Salun M., Zaslavska K. and others. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020. – pp. 7482 – 7491; DOI: 10.37200/IJPR/V24I8/PR280762; https://www.psychosocial.com/article/PR280762/24750/ (Scopus)
 3. Maryna Salun, Kateryna Zaslavska, Radka Vaníčková. Students’ entrepreneurial skills formation in the changing world / M.Salun, K.Zaslavska, R. Vanichkova // International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World (ECCW 2020) Ceske Budejovice, Czech Republic. 19.11.2020. Режим доступу: http://podnikatelskekompetence.cz/programme
 4. Салун М. М., Заславська К. А. Стратегія презентації результатів проєктної діяльності Еразмус + // Європейська проектна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29 – 30 травня 2020 р.) / За ред. О. Гури, В. Меняйло. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – 203 с. – С. 151 – 152. (0,125 ум. друк. арк. / 0,06 ум. друк. арк. власного внеску). Режим доступу: https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/ZBIRNYK-MATERIALIV-KONFERENCZIYI-ZNU.pdf
 5. Zaslavska K. HE reforms in Ukraine: challenges and possibilities / K. Zaslavska, Salun M.  // Information Technologies, Management and Society. The 17th International Scientific Conference “Informational Technologies and Management 2019” (April 25 – 26, 2019). Theses. – ISMA. Riga, 2019. – P. 181. (0,1 ум. друк. арк./ 0,05 ум.-друк. арк. власного внеску)   Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11798
 6. Salun M., Zaslavska K., Zmicerevska D. Entrepreneurial Universities: Literature Review / M. Salun, K. Zaslavska, D. Zmicerevska. Economics of Development. –№ 3 (18). – 2019. – pp. 12-18. http://dx.doi.org/10.21511/ed.18(3).2019.02
 7. Zaslavska K. et al. Trust within organisations: A cross-cultural research on the role of character perception / D. McLoughlin, M. Salun, E. Özsoy, R. Carroll, K. Zaslavska, O. Uslu // Journal of interpretation-management-method, 2018. – Volume 6, Issue 3, – PP. 23 – 37.  DOI: 10.32705/yorumyonetim.468342.
 8. Zaslavska K. Formation and Reinforcing of Global competencies for Future Work / Zaslavska K., Salun M. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х. : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. – С. 294-296. Режим доступу: https://www.researchgate.net/ publication/348300897_Formation_of_Entrepreneurial_Skills_in_Students_in_a_Changing_World
 9. Zaslavska K. Trust at the workplace: experience of Ukrainian IT-companies / Salun M., Zaslavska K., Dominic Mcloughlin. Trust at the workplace: experience of Ukrainian IT-companies  [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17.- Режим доступу:http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3126-salun-m-dominic-mcloughlin-zaslavska-k-trust-at-the-workplace-experience-of-ukrainian-it-companies.
 10. Заславська К.А. Місце інсайдерської та аутсайдерської моделей корпоративного управління в економіці України / О.Ю. Велика, К.А. Заславська [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання – 2017. – № 10. – С. 207-212. – Режим доступу: www.economyandsociety.in.ua
 11. Salun M. N., Zaslavska K. Review of requirements for publications of results of dissertation research of PhD in different countries / M. N. Salun, К. A. Zaslavska // Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матер. Всеукр. науково-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. – Запоріжжя: Запорізький нац.-ий ун-т, 2017. – С. 101 – 104. Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17891 (дата звернення 11.10.2020
 12. Zaslavska K. A. Perspective Trends in the Educational Space of Ukraine. / Salun M. M., Zaslavska K. A., Sidorenko V. V., Yavdak M. Y. // Економіка та управління національним господарством. –  2016. – № 1. – С. 94-99.
 • ORCID https://orcid.org/0000-0002-1231-5355
 • Google Scholar     https://scholar.google.com.ua/citations?user=yEoYrwUAAAAJ&hl=ru

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166; перший корпус, кiмн. 207.