Меню

Магістратура: Педагогіка та адміністрування освіти

Код та найменування спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)

Спеціалізація    011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма  Педагогіка та адміністрування освіти

Форма навчання    очна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 90 кредитів ECTS,  1 рік 4 місяців очна форма навчання

Опис предметної області Метою магістерської програми є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у вищому навчальному закладі. Предметною областю є освіта, яка здійснюється у вищій школі. Програма передбачає формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку соціально-педагогічних систем, оволодіння практичним інструментарієм наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти та орієнтує на співробітництво із закладами системи Національної академії педагогічних наук України, закладами освіти (за типом), зарубіжними науковими і освітніми закладами та грантову діяльність. Основні напрями: узагальнення, обґрунтування та визначення тенденцій розвитку світової та національної системи освіти та соціально-педагогічної системи як її складової;визначення закономірностей функціонування національного освітнього ринку;обґрунтування напрямів, методів, заходів з розвитку процесів соціалізації педагогіки для забезпечення сталого розвитку людського капіталу;педагогічні технології;застосування новітніх технологій в освітній діяльності вищого навчального закладу;  удосконалення моделей розвитку педагогічних систем; – обґрунтування і розроблення механізмів застосування інноваційної освітньої діяльності у вищій школі; – формування теоретико-методичного забезпечення конкурентоспроможності працівників освіти різних рівнів на основі принципів інноваційного розвитку; – удосконалення якості функціонування і розвитку соціально-педагогічних систем та забезпечення їх конкурентоспроможності, створення умов для взаємодії науково-методичної та науково-практичної педагогічної діяльності, обміну досвідом роботи та освітніми інноваціями професорсько-викладацького складу з світовою науково-педагогічною спільнотою; – розроблення методів і програм впровадження інформаційних технологій для забезпечення ефективної освітньої діяльності; – вивчення, узагальнення та поширення новітнього міжнародного та вітчизняного досвіду освітніх інновацій для забезпечення якості освіти; – створення підґрунтя для розробки технології та інструментарію впровадження освітніх інновацій у педагогічну практику закладів освіти (за типом) Цілі навчання: підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у вищому навчальному закладі. Теоретичний зміст предметної області: формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку соціально-педагогічних систем, оволодіння практичним інструментарієм методики викладання з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти та орієнтує на співробітництво із закладами системи Національної академії педагогічних наук України, закладами освіти, зарубіжними освітніми закладами. Методи, методики та технології містять систему методів, професійних методик та інноваційних технологій, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання щодо забезпечення ефективного викладання у вищій школі. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей магістра з науково-педагогічної діяльності.
Академічні права випускників Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту
Працевлашту-вання випускників (для регульованих професій – обов’язково) Наукова та викладацька діяльність у різних сферах. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів (ДК 003:2010 Підклас КП 2310)