Меню

Магістратура: Туризм

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

“ТУРИЗМ”

Галузь знань 24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність 242 “Туризм”
Спеціалізація “Туризм”
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми один рік чотири місяці
Форма навчання денна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців із туризму із знанням міжнародної економіки згідно до сучасних вимог ринку у сфері менеджменту туристичного бізнесу, організації масових та спеціалізованих подорожей, діагностики туристичних територій та об’єктів.

Обов’язковим є вивчення досвіду управління галуззю країн-стратегічних партнерів України не тільки у сфері туризму, а й інших напрямах діяльності з метою кращого розуміння особливостей міжнародного співробітництва на засадах взаємоповаги, порозуміння та вигоди для усіх сторін, що приймають участь у виконанні договору, та у разі необхідності – захисту законних інтересів держави.

Ключові результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:

працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових досліджень;

планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;

розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;

розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності;

використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку;

пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління;

оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому ринку;

будувати стратегію діяльності суб’єктів туристичного ринку на засадах сталого розвитку та поваги до інших культур.

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

Франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” з Університетом Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)”

Галузь знань 24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність 242 “Туризм”
Спеціалізація “Міжнародний туризм”
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми два роки
Форма навчання заочна

Освітньо-професійна програма забезпечує мультидисциплінарну освіту у туристичній сфері, надає студентам можливість проявити творчий підхід до розроблення проектів міжнародного співробітництва у сфері економіки міжнародного туризму.

Програма сфокусована на вивчення методів і специфічних засобів створення туристичних продуктів і підвищення цінності культурної спадщини країни на основі досвіду Франції.

Особливості освітньо-професійної програми

Випускники програми отримують фахові знання з:

 • валоризації культурної спадщини;
 • розроблення проектів туристичної інфраструктури;
 • комерціалізації інноваційних туристичних продуктів на регіональному, національному і міжнародному рівнях

Програма передбачає набуття теоретичних знань та професійних навичок з дослідження феномену культурної спадщини у туристичній діяльності, вивчення туризму як складної соціо-еколого-економічної системи, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти; сфери професійної діяльності та бізнесу в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності) з урахуванням досвіду Франції.

Ключові результати навчання

 • Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:
 • працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових досліджень;
 • планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;
 • розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
 • розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень його конкурентоспроможності;
 • використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність суб’єктів туристичного ринку;
 • пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління;
 • оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому ринку;
 • будувати стратегію діяльності суб’єктів туристичного ринку на засадах сталого розвитку та поваги до інших культур.