Меню

Наукова діяльність

Arestenko T., Harkava V., Goncharenko M., Ippolitova I., Lozova G. Project Management in Supply Chains in the Context of Digitalization Processes // Economic Affairs 2023, 68 (1), С. 319–327.

Maksym Kolisnyk, Anatolii Matviichuk, Vitalina Ozel, Maryna Petchenko, Maryna Salun, Oksana Tsukan Third Mission of Higher Education: Case of Ukrainian Universities // 14th international scientific conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth”, University of Latvia, Riga, Latvia (13th of May, 2022) Режим доступу: https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Programma_2022.pdf.

Mykolenko O., Ippolitova I., Doroshenko H., Strapchuk S. The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitudes and perceived control // Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/HESWBL-08-2020-0190.

Salun M., Konstantynovsky L. Corporate Social Responsibility: Interpretation in Ukraine and Abroad // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 31. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-08.

Verbivska L., Al-Ababneh H. A., Korbutiak A., Panchenko A., Ippolitova I. The Impact of E-Business on Entrepreneurship Development in the Context of COVID-19 // WSEAS Transactions on Business and Economicsthis link is disabled, 2022, 19, pp. 1824–1838. (Scopus без права самостійної безкоштовної публікації).

Бутенко Д. С. Електронна комерція як запорука розвитку підприємництва в Україні // Ефективна економіка. – 2023. – №3. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29208.

Бутенко Д.С. Пошук шляхів розвитку підприємницької діяльності в Україні // Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія /за ред. Л. М. Савчук, М. В. Корнєєва. – Дніпро: Пороги, 2021. – С. 293-341.

Іпполітова І. Я. Перспективи розвитку електонної торгівлі в Україні в умовах цифровізації економіки // Економіка та суспільство. – 2023. – №47. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-18.

Іпполітова І. Я. Розвиток ключових компетентностей підприємства шляхом перепроектування його бізнес-процесів // Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку: монографія /за ред. Л. М. Савчук, М. В. Корнєєва. – Дніпро : Пороги, 2021. – C. 342–372.

Константиновський Л. Л. Зімни корпоративної соціальної відповідальності підприємств сфери ритейлу на початку російського вторгнення в Україну 2022 року. // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : монографія. 2022. С. 151–159. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-21.

Литвиненко А. О. Трансформація світового ринку в умовах глобалізації // Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку: монографія /за ред. Л. М. Савчук, М. В. Корнєєва. – Дніпро : Пороги, 2021. – C. 69–110.

Тимошенко К. В. Креативне підприємництво в Україні: поточний стан та перспективи // Ефективна економіка. – 2023. – №5. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29728.

Участь у виконанні бюджетно-кафедральних і госпдоговірних науково-дослідних робіт

Фінансово-економічні та соціальні аспекти розвитку готельної справи як виду підприємницької діяльності (№ державної реєстрації 0121U107869), науковий керівник д. е. н., проф. Салун М. М. Період виконання січень-червень 2021 р.

Формування SMM плану та контентної інформації (№ державної реєстрації 0122U001691), науковий керівник к.е.н., доцент Жуков В. В. Період виконання – січень-лютий 2022 р.

Формування передумов дослідження відношення співробітників до поточного стану КСВ підприємства (№ державної реєстрації 0123U100079), науковий керівник к.е.н., доцент Заславська К. А. Період виконання – січень 2023 р.

Методичне забезпечення застосування технології грантрайтингу для підтримки малого та середнього бізнесу (№ державної реєстрації 0123U), науковий керівник к.е.н., доцент Бутенко Д. С. Період виконання – серпень 2023 р.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права викладачів кафедри

Литвиненко А.О., Литвиненко О. Д. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109523 «Formation of international competitiveness of the region on the basis of the innovation and investment model of development in China» від 16.11.2021 р.

Литвиненко А.О., Литвиненко О. Д. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 109522 «Трансформація світового ринку в умовах глобалізації» від 16.11.2021 р.

Діяльність наукового гуртка «Підприємницький Hub»

Керівник наукового гуртка, к.е.н., доцент Дар’я БУТЕНКО

Науковий гурток «Підприємницький HUB» є інноваційним середовищем, що сприяє розвитку підприємницьких навичок та стимулює творчий підхід до розв’язання бізнес-проблем серед студентської спільноти.

Науковий гурток «Підприємницький HUB» зосереджується на створенні стимулюючого середовища для розвитку підприємницьких здібностей студентів, активному опрацюванні наукових проєктів, участі у семінарах, тренінгах та конференціях, а також забезпеченні зв’язку з практикуючими підприємцями та партнерами з бізнес-середовища.

Основні напрямки наукових досліджень гуртка «Підприємницький HUB»:

 1. Аналіз підприємницького середовища: вивчення факторів, що впливають на успішність підприємницької діяльності в різних секторах економіки.
 2. Стартап-екосистеми: аналіз формування та розвитку екосистем для підтримки стартапів, включаючи взаємодію між університетами, підприємствами, інвесторами та державними структурами.
 3. Інноваційні технології та діджиталізація: вивчення впливу нових технологій (штучний інтелект, блокчейн, Інтернет речей тощо) на розвиток підприємництва та створення інноваційних бізнес-моделей.
 4. Соціальне підприємництво: аналіз досвіду соціальних підприємств, їхній внесок у вирішення соціальних проблем та створення стійкого розвитку.
 5. Маркетингові стратегії та аналіз ринку: дослідження споживчої поведінки, вивчення ефективних маркетингових стратегій та конкурентної ситуації на ринку.
 6. Фінансовий аналіз та оцінка ризиків: дослідження фінансового стану підприємств, оцінка фінансових ризиків та впровадження ефективних фінансових стратегій.
 7. Інтернаціоналізація підприємств: вивчення викликів та можливостей інтернаціоналізації бізнесу, включаючи аналіз ринкових та культурних особливостей.
 8. Інноваційні підходи до управління: дослідження сучасних методів та інструментів управління, впровадження інноваційного менеджменту в організаціях.
 9. Розвиток підприємницького мислення: вивчення факторів, що впливають на розвиток творчих та підприємницьких навичок у студентів.
 10. Соціальна відповідальність бізнесу: дослідження ролі бізнесу у вирішенні соціальних проблем та створенні сталого розвитку.
 11. Інвестиційна діяльність: аналіз стратегій та інструментів інвестування, включаючи венчурний капітал та ангельські інвестиції.
 12. Інтерактивний маркетинг та цифровий брендинг: дослідження використання інтерактивних технологій та медіа для підвищення ефективності маркетингових комунікацій.
 13. Інклюзивне підприємництво: вивчення можливостей та викликів для підприємництва серед вразливих груп населення.
 14. Інноваційні підходи до управління ресурсами: вивчення оптимізації використання ресурсів, включаючи енергоефективність та сталість.
 15. Кластерний аналіз та розвиток регіональних бізнес-екосистем: вивчення співпраці між підприємствами, університетами та органами влади для стимулювання економічного розвитку регіонів.

Динаміка результативності підготовки та подачі студентських наукових робіт на регіональні, всеукраїнські, міжнародні конкурси

 2021 р.2022 р.2023 р.
Підготовка учасників 1 туру (кількість учасників) / ІІ туру (кількість учасників) конкурсу студентських наукових робіт3 / 15 / 06 / 3
Підготовка учасників 1 туру (кількість учасників) / ІІ туру (кількість учасників) конкурсу наукових робіт МАН України1 / 1
Підготовка наукових публікацій студентів (кількість публікацій тез доповідей / наукових статей)8 / 59 / 717 / 13

Відомості про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Бутенко Д. С.Підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної освіти (м. Київ) в рамках програми «Сервіси Google у освітньому процесі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 358304447/ 2836/22Ц від 18.11.2022 р., 180 годин (6 ЄКТС)
Заславська К. А.Підвищення кваліфікації на базі European Academy of Science and Research в рамках онлайн-курсу “Research Methods Course”. Сертифікат ХІ-12-190293846-21 від 1.11.2021 р., 8 годин (0,25 ЄКТС) Підвищення кваліфікації на базі ТОВ «ТД «Укркабель-Схід». Сертифікат № 1 від 15.03.2023 р., 60 годин (2 ЄКТС)
Іпполітової І.Я.Підвищення кваліфікації на базі Університету менеджменту безпеки в Кошицях (Словаччина), за темою «Сучасні зміни, специфічні та відмінні риси системи вищої освіти в країнах Європейського Союзу». Сертифікат № SK/USM/154-2023 від 15.05.2023 р., 180 годин (6 ЄКТС)
Литвиненко А. О.Підвищення кваліфікації на базі платформи YEP в рамках програми «Підприємницький університет». Сертифікат EU-22-23/1-035 від 13.01.2023 р., 50 годин (1,8 ЄКТС) Підвищення кваліфікації в рамках програми Uni-Biz Bridge від UGEN з темою «Коучинг, менторство, наставництво». Сертифікату № 327 від 17.05.2023 р., 10 годин (0,35 ЄКТС
Салун М. М.Підвищення кваліфікації на базі European Academy of Science and Research в рамках онлайн-курсу “Research Methods Course”. Сертифікат ХІ-12-190293846-21 від 1.11.2021 р., 8 годин (0,25 ЄКТС) Підвищення кваліфікації на базі платформи YEP в рамках програми «Підприємницький університет». Сертифікат EU-22-23/1-034 від 13.01.2023 р., 50 годин (1,8 ЄКТС) Підвищення кваліфікації на базі ТОВ «ТД «Укркабель-Схід». Сертифікат № 2 від 15.03.2023 р., 60 годин (2 ЄКТС)
Тимошенко К. В.Підвищення кваліфікації на базі Reikartz Hotel Group в рамках онлайн-курсу «Level up разом з Reikartz». Сертифікат TQOJAG-CE000037 від 31.10.2021 р., 30 годин (1 ЄКТС)