Меню

Викладачі

Кафедра туризму.

Завідувач   кафедри туризму

Доктор економічних наук. Професор Сущенко Олена Анатоліївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Східноукраїнський державний університет.

Спеціальність: «Облік і аудит»

Кваліфікаційний рівень: магістр з обліку і аудиту

Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (галузь знань – 24 “Сфера обслуговування”, спеціальність 242 “Туризм”),

Експерт Регіональної Комісії експертів Університетської Агенції Франкофонії (AUF) в Центральній та Східній Європі (AUF – ECO);

Керівник франко-української магістерської програми “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” спільно з університетом Ліон-2  ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція)

Наукові інтереси: Глобальне економічне співробітництво та транскордонне співробітництво; дослідження прояву та впливу глобальних зрушень на управлення зовнішньоекономічною діяльністю підприємств; туризм та готельний бізнес

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Економіка підприємства;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Основи туристичної діяльності;
 • Економіка рекреації та туризму.​

Більше 150 публікацій, з яких 7 монографій, 3 навчальних посібника, 1 підручник з грифом Міністерства освіти та науки України, понад 120 публікацій у закордонних виданнях та фахових виданнях України, що включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Основні публікації:

1. Sushchenko O., Trunina I. Creation of Innovation Clusters as a Line of Enterprise Competitiveness Improvement in the Field of Foreign Economic Activity // Actual Problems of Economics. – 2016. – №. 3(177). – P. 191-198. (research note SCOPUS)

2. Sushchenko O., Nenkov N., Dyachenko Y. Role of chief information officer within the system of human resource development in the service organizations (tourism) // Economic Annals-ХХI. – 2017. – Vol. 165. – Issue 5-6. – P. 97-103. (research note SCOPUS)

3. Sushchenko O., Trunina I., Zagirniak D. Determination of Electrical Engineering Business Entity’s Core Fields of Competence as Sources of its Competitive Advantages // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P. 344-347. (research note SCOPUS)

4. Sushchenko, O., Trunina, I., Vartanova, O., Onyshchenko, O. Introducing ERP system as a condition of information security and accounting system transformation // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. – № 4.3. Special Issue 3. – рр. 530-536. (research note SCOPUS)

5. Sushchenko, O.A., Petrova M., Trunina I., Dekhtyar N. Big data tools in processing information from open sources // Proceedings of the 2018 IEEE 1st International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC. 08-12 October, Proceedings SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800

6. Sushchenko, O., Kozubova N., Prokopishina O. Eco-Friendly Behavior of Local Population, Tourists and Companies as a Factor of Sustainable Tourism Development // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. – № 4.3. Special Issue 3. – рр. 514-518.(research note SCOPUS)

7. Sushchenko O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority / O. Sushchenko, I. Trunina, O. Klok, O. Loseva // SHS Web Conf. Volume 61, 01026 (2019). – 11 р. (research note Web of Science) https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026

8. Сущенко О. А. Управлінській супровід зовнішньоекономічної діяльності підприємств та його інформаційне забезпечення в умовах глобалізації / О. А. Сущенко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2015. – № 1(90). Ч. I. – С. 151–156.

9. Сущенко О. А. Cвітові глобалізаційні процеси та трансформація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств / О. А. Сущенко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2015. – № 3(92). Ч. ІІ. – С. 57-62.

10. Сущенко О. А. Діагностика інтерфейсної безпеки експортної діяльності підприємства / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6(223). – С. 155 –158.

11. Сущенко О. А. Управління взаємодією суб’єктів експортної діяльності підприємства / О. А. Сущенко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2016. – № 1(96). – С. 129-133.

12. Сущенко О. А. Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10(240). – С. 150 –153.

13. Sushchenko O. Global shifts as aspects of globalization impact on foreign economic activity management / O. Sushchenko // Contribution to International Economy (USA). – Vol. 1. – №. 2. – 2015. – P. 41-48.

14. Sushchenko O. Design of touristic enterprise development strategy on the basis of its competitive advantages / O. Sushchenko, I. Trunina // Vybrané ekonomické problémy regionu střední a východní Evropy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. – P. 59-71.

15. Sushchenko O. A. Improvement of service quality under the conditions of intensification of hotel offer specialization / O. Sushchenko, I. Trunina,  O. Zahorianska // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –– 2016. –– № 6(101). Ч. ІІ. –– С. 46-51.

16. Сущенко Е. А. Особенности государственного регулирования занятости в отрасли туризма в Украине / Е. А. Сущенко, Н. А. Дехтярь // Туризм и гостеприимство (Беларусь). – 2017. – № 2. – С. 20-32.

17. Сущенко О.А. Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10(240). – С. 150 –153.

18. Sushchenko O. A. Economics of aerospace tourism: peculiarities and prospects of marketing for potential space tourism companies / O. Sushchenko, M. Ekouaghe // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Випуск 20. Ч. 3. – С. 78-84.

Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189040452

Google Scholar   https://scholar.google.com.ua/citations?user=oDdJGO0AAAAJ&hl=ru

Сущенко Олена Анатоліївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   @hneu.net

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму Зима Олександр Григорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут.

Спеціальність: «Економіка та організація хімічної промисловості» Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст

Наукові інтереси: географія, народонаселення, екологічний туризм, релігійний туризм, геронтологія.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Основи туризму
 • Організація міжнародного туризму
 • Рекреалогія
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: майже 300, з них 1 монографія, 51 колективних монографій, 11 навчальних посібників, 7 препринтів, 170 статтей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Zavgorodnia O., Mikheev I., Zyma O. Identifining European E-Learner Profile by Means of Data Mining // 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). 2018, Page(s):198- 201. URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/8478570

2. O. Zуma, I. Lisitsyna Public-private partnership projects as a path Ukraines tourism development // “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2014 №2(70). С. 9-15.

3. Зима О.Г., Голуб М.О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму // БІЗНЕС ІНФОРМ. – №1, 2015. – С.241-245.

4. Зима О.Г., Голуб М.О. Потенціал екологічного туризму в Україні // ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету. – №5 (103), 2015. – С. 53-62.

5. O. Zуma, Y. Lola, H. Brusiltsteva. State of hotel services standardization end certificatiov in Ukraine // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – №24(13), 2017. – С. 32-39.

6. Зима О.Г., Птащенко О.В., Кошарна В.В. Управління діловою активністю підприємств в сучасних умовах господарювання // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.103-105.

7. Зима О.Г., Птащенко О.В., Станкова А.О. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в спортивній сфері // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.106-109.

8. Зима О.Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О.Г. Зима, М.О. Голуб //Науковий журнал “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2018 №1(85). С. 14-21 ISSN 1683-1942

9. Zyma О., Sushchenko О., Burakhanova R. The state of cooperation in the field of educational tourism between Ukraine and Kazakhstan (англ.) – Туреччина. Proceedings of the international congress on business and marketing,18, Maltepe University, Istanbul, 29.11.-01.12.2018,  р.405-419.

10. Зима О.Г. Особливості комплексу маркетингу і маркетингових комунікацій у сфері туризму / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 27.04.2018 р., с. 2073-2077 УДК 3.71(4)(063), ISBN 978-617-7476-01-5

11. Зима О.Г. Комплекс маркетингового забезпечення туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків: ФОП Панов А.М., 28.04.2017 р., с. 3024-3028 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-7474-72-13.

12. Зима О.Г. Формування системи внутрішнього маркетингу для туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 22.04.2016 р., с. 3436 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-578-108-1

13. Зима О.Г. Методичні основи формування комплексу цільових програм впровадження екологічного туризму / О.Г Зима, М.О Голуб, О.Г Зима // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 266-269.

14. ZУma O. Perspectives of ecotourism development in Ukraine / O. Zuma S. Kavun, M. Holub// Conference Proceedings “5th International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015,  University of National and World Economy,  Sofia, Bulgaria, http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2015

15. Зима А.Г. Модели оценки и прогнозирования системного риска в банковском секторе Словакия. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели (Братислава-Харьков). Монография. Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой, – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца,2018. – 676с., С.214-232, укр.яз., русс.яз., англ.яз. ISBN 978-80-89654-45-1

16. Зима О.Г., Небилиця О.А., Архипова Д.Є., Брусніцина Д.О. Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці / Сучасні тенденції та проблеми управління – Вісник КНУТД, №4 (125),2018 (серія:економічні науки), ISSN2413-0117, с.69-75

Зима Олександр Григорович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 315. 
 38(057)758-77-26 (дод. 4-50).
 E-mail:   zima@hneu.edu.ua

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму

Єрмаченко Володимир Єгорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут. Дата закінчення: 1972 р.

Спеціальність: «Економіка і організація машинобудівної промисловості» кваліфікація

Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст

Наукові інтереси: міжнародний туризм, розвиток вищої освіти

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародний туризм
 • Дослідження світового та регіональних туристичних ринків
 • Управління персоналом туристичного підприємств

Кількість наукових публікацій: понад  170, зокрема,  монографії навчальні посібники, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України, що включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Єрмаченко В.Є. Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формуваня туристичних потоків в Україні / Єрмаченко В.Є. // Науковий журнал “Бізнес Інформ” – 2015. – №1. – С.97-103

4. Єрмаченко В.Є. Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні / Єрмаченко В.Є. // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 282 – 289.

5. Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дехтяр // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

6. Yermachenko V., Dekhtyar N. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy / V. Yermachenko, N. Dekhtyar // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

7. Yermachenko V. The Influence of a Country’s Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators / V. Yermachenko // Економіка розвитку. – Х.: Вид. ХНЕУ. – 2015. – №1(73). – С. 34-46.

8. Єрмаченко В.Є. Дослідження економічної активності населення у контексті розвитку рекреаційної інфраструктури соціально-економічних систем / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш.о. // Бізнес Інформ (ISSN 2222-4459 Print, 2311-116X Online). – 2018. – №5. – С. 207-216.

9. Єрмаченко В.Є. Проблеми термінології галузі освітнього туризму та розроблення методики оцінки ринку освітніх послуг / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш. // Управління розвитком (ISSN 2413-9610). – 2018. – № 1-2 (187-188). – С. 118-125.

10. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

11. Єрмаченко В.Є., Дехтяр Н.А. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

12. Yermachenko V., Sushchenko О., Dekhtyar N. The legislation framework of foreign trade activity in Ukraine (with the examples of the tourism industry) // Public Administration and Regional Development (Братіслава, http://www.vsemvs.sk/en/Research/VŠEMvs-Science-Journal). – 2017. – №1. – Vol. XIII. – Pp. 92-104.

13. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Концептуальний підхід до аналізу конкурентоспроможності туристичної індустрії Харківського регіону // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки”, 5-9 жовтня 2009 року, м. Ужгород, Україна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Спецвипуск 28. Ч.ІІІ. – Ужгород, 2009. С.26-35.

14. Єрмаченко В.Є., Зима О.Г., Новікова М.В. Основні аспекти ведення персональних продажів у туристичному бізнесі // Проблеми економіки. – 2010. – №1 – С. 35-38.

15. Єрмаченко В.Є., Козубова Н.В. Проблемні аспекти державного регулювання ринку туристичних послуг // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2012. –С. 345 -347.

16. Ермаченко В.Е. Проблемы согласования методологии оценки потребления туристических услуг на внутреннем рынке // Учет и статистика (ISSN 1994-0874). – 2012. – № 4(28). – С. 53 – 60

Контакти, додаткова інформація:

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

Єрмаченко Володимир Єгорович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).

Доктор економічних наук. Професор кафедри туризму Наумік-Гладка Катерина Георгіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський державний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: економіст

Харківськийнаціональний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Спеціальність: «Психологія»

Кваліфікаційний рівень: психолог.

Наукові інтреси: менеджмент комунікацій, Інтернет маркетинг, ділове спілкування, економічна психологія, управління персоналом

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Психологія
 • Крос-культурний комунікативний менеджмент
 • Управління персоналом туристичного підприємства
 • Нейропсихологія
 • Економічна психологія
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент та маркетинг у туризмі
 • Конфліктологія
 • Етика та навички ділового спілкування
 • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  200, з них,  монографій, з яких 8 колективних монографій, 3 навчальних посібника, з яких 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, 103 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Naumik-Gladka K.G., Meiss, K.-M., K., Krivtsova, T., & Liadova, Yu. Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state // Економічний часопис, 2017. – 168(11-12)’ – с. 63-69 (Стаття SCOPUS)

2. Наумік-Гладка К. Г. Нардіелло Д. Г. Птащенко О. В. Малюкіна А. О. Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism // Економічний часопис, 165(5-6), 2017 – с. 104-109 (Стаття SCOPUS)

3. Наумік-Гладка К. Г. Девон В.В. World luxury hotels and key financial ratios/prices/trends analyze // Комунальне господарство міст – 2018. – Вип. 143. – с. 2-8

4.  Наумік-Гладка К. Г. М.С. Гіззатулліна Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг // Комунальне господарство міст, 2018, випуск 141. – С. – 45-51

5.  Наумік-Гладка К. Г. Скориніна-Погребна О.В. Трансформаційні ігри та їх роль в практичній психології // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”, Вип. 3, Том 1 , 2018. С. 89-94

6. Наумік-Гладка К. Г. Балабай М.Л. Проблеми дерегуляції в туристичній галузі // Електронного науково-практичного фахового журналу “Інфраструктура ринку” Випуск 12/2017 \\ Режим доступу www.market-infr.od.ua

7.  Наумік-Гладка К. Г. Нормативне забезпечення маркетингових комунікацій в сфері туризму // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 337–342

8.  Наумік-Гладка К. Г. Удосконалення процесу позиціонування як забезпечення конкурентоспроможності в сфері гостинності // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Випуск 4. 2017. С. 83–88

9. Нейроекономічні аспекти розвитку підприємництва \\ V Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки”, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир, 02-03 листопада 2017. С. 45-47

10.  Рейтингування ВНЗ як складова туристичної привабливості об’єднань територіальних громад \\ Міжнародна наукова-практична конференція “Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії” 29-30 листопада 2017 року, (Рівне – Луцьк), с. 32

11. ІТ технологогії у здйсненні підприємницької діяльності в сфері туризму \\ // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 29-30 березня 2018 року. –  Харків: Видавництво “НТМТ”, 2018. – С. 204-208

12. Етичні аспекти використання нейромаркетингу \\Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Національний університет “Львівська політехніка”. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 жовтня 2018 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – с. 182-184

13. Соціально-психологічні проблеми управління персоналом \\Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХІV між нар.наук.-практ. конф. – К. : Національний авіаційний університет, 2018. – 687 с.

14. Проблеми самоорганізації, самооцінки та моніторингу діяльності і розвитку ВНЗ як елементу стратегії сталого розвитку \\”СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: на шляху до сильнішої громади”:  матеріалі Міжнародна науково-практичної конференції  21 жовтня 2016, м. Сєверодонецьк / Укл.Семененко І.М. – Сєверодонецьк вид-во  Східноукраїнського Національного Університету Імені Володимира Даля,  2016. – 127-129 с. (318 с)

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   naumik@ukr.net

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Дехтяр Надія Анатоліївна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з аналітики комп’ютерних систем. Дата закінчення: 2006 р.

Спеціальність: «Правознавство»

Кваліфікаційний рівень: юрист. Дата закінчення: 2016 р.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародний туризм
 • Інноваційні технології у туризмі
 • Геоінформаційні системи в туризмі
 • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі
 • Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій у туризмі
 • Інноваційні технології у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них 30 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Petrova M., Sushchenko O., Trunina I., Dekhtyar N. Big Data Tools in Processing Information from Open Sources [Тези доповіді]. 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 08-12 October, Proceedings SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800

4. Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

5. Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 43 – 51.

6. Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку. – 2014. – № 3(71). – С. 37 – 43.

7. Дехтярь Н.А., Грабарчук В.С. Задачи развития делового туризма в Украине // Бизнес-Информ. – 2015. – № 4. – С. 149-156.

8. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

9. Dekhtyar N., Yermachenko V. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

10. Дехтяр Н.А. Дослідження феномену внутрішньогалузевої торгівлі як чиннику конкурентоспроможності країни у зовнішньоекономічних відносинах // Бізнес-Інформ. – 2017. – №11. – С. 67-74.

11. Дехтяр Н.А., Пудровська М.М. Перспективи співробітництва між Україною та Францією у галузі ностальгічного туризму // Бізнес-Інформ. – 2018. – №1. – С. 220-226.

12. Дехтярь Н.А., Ермаченко В.Е. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

13. Дехтяр Н.А. Завдання регіонального управління розвитком туристичної галузі у контексті змін глобальних економічних процесів // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. – С. 267–270.

14. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

15. Dekhtyar N. The background of the tourism industry development in Ukraine under the global market trends // Contribution to International Economy (USA). – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – Pp. 24-36.

Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54972904200

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Nq8maoAAAAJ&hl=ru

Дехтяр Надія Анатоліївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   nadiya.dekhtyar@hneu.net

Кандидат наук з державного управління. Доцент кафедри туризму Ахмедова Олена Олегівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Донецький державний університет.

Спеціальність: «Романо-германська філологія» кваліфікація «Філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач

Спеціальність: «Адміністративний менеджмент»

Кваліфікаційний рівень: Менеджер з адміністративної діяльності.

Наукові інтереси: розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів туристичної галузі; механізми державного управління рекламною діяльністю; механізми державного управління туристичною галуззю

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Державне управління туристичною діяльністю
 • Інтернет маркетинг у туризмі
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація туристичних подорожей

Кількість наукових публікацій: понад  70, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Lola Y., Prokopovich S., Akhmedova O. Influence of the Country’s Information Development on Its Tourist Attractiveness // Y. Lola, S. Prokopovich, O. Akhmedova.  15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.  – 449-463 p.p. (Scopus)

2. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму / О.О. Ахмедова, О.О. Стрижак // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 241-251. (Серія “Державне управління”) (фахове видання)

3. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. – С. 40-48.

4. Ахмедова О.О. Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія “Державне управління”). – С. 32-37. RePEc (США) Index Copernicus

5. Akhmedova O.O. State regulation of the youth and children tourism development in Ukraine //Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – 434 с. – (Серія “Державне управління”). Index Copernicus.

6. Akhmedova O.O. International experience of state regulation of the tourism industry: lessons for Ukraine // International Journal of Innovative Technologies in Economy 1(7), March 2017. ISSN 2412-8368 – United Arab Emirates. – 150 p. (P. 4-7).

7. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 212-219 (Серія “Державне управління”).

8. Akhmedova O. O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine // O.O. Akhmedova / Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2015 р.) – Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

9. Akhmedova O. O. Analysing potential benefits of industrial tourism // O.O. Akhmedova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-26 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: «ФОП Середняк Т.К.», 2015. – С. 261-264.

10. Ахмедова О.О. До питань державного управління туристичною галуззю України. / О.О.Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education. GmbH, Vienna, Austria, 2015. – C. 406-409. Science Index, Thomson Reuters (Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH)

11. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. Еvent tourism or «Ukraine: it’s all about you» tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 24 – 25 березня 2016 року, м. Харків. Харків,Видавництво «НТМТ», 2016. – Диск з матеріалами конференції. Електронне видання.

12. Akhmedova O. O. Educational tourism: defining the concept // O.O. Akhmedova / Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 28–29 квітня 2016 р. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с.

13. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. The influence of terrorism and civil unrest on the development of tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку” (м. Маріуполь, 3 – 4 жовтня 2017 р.) – Маріуполь., Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 418 с.

14. Akhmedova О.О. Problems of managing workforce in the hospitality and tourism industries / О.О. Akhmedova // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2018. – С. 191-194.

15. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Стратегічні пріоритети та механізми державного управління в туристичній індустрії України / О.О. Ахмедова, В.А. Шведун // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – 278 с. С.163-165.

16. Akhmedova, O. (2018) Methodical Approaches to Planning of the State Policy оf Sustainable Development of the Regions // O. Akhmedova, I. Khmyrov, S. Moroz / Past & Present, Issue 1 (2), Volume 241. Oxford University Press, – p.p. 135-151.

17. Стрижак Е.О., Ахмедова Е.О. Особенности проведения рекламной кампании в туристической сфере // Туризм и гостеприимство. – Беларусь, Пинск: Полесский государственный университет.  – 2018. – № 2. – С. 31-40.

 • ORCID    https://orcid.org/0000-0003-1573-7710
 • Google Scholar    https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=D2qgVjkAAAAJ

Ахмедова Олена Олегівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   yelena.akhmedova @hneu.net

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Алдошина Марія Володимирівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: “Міжнародна економіка”.

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з міжнародної економіки

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Маркетингові комунікації в туристичній діяльності
 • Менеджмент та маркетинг в туризмі
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент якості туристичних послуг

Кількість наукових публікацій: близько 50 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу понад 53 др. арк., з яких 3 монографії (у співавторстві), 1 навчальний посібник, 30 наукових статей та тез доповідей, та понад 15 робіт навчально-методичного характеру.

Основні публікації:

1. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – 2014. – №3 – C. 197–202.

2. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід. – №22. – 2015. – С. 91–95.

3. Алдошина М.В. Особливості процесу пошуку та найму спеціалістів туристичних підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017 р. – № 19. –С. 130-133.

4. Алдошина М.В., Бондаренко Н.А. Хостели як колективні засоби розміщення в Україні // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 333-339.

5. Алдошина М.В. Програми лояльності в маркетинговій діяльності туристичних підприємств // Інфраструктура ринку. – 2018. – №16. – С. 52-57.

6. Алдошина М.В. Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства /  М.В. Алдошина,  О.О. Стрижак // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С.  170-175.

7.  Алдошина М. В. Особливості діяльності туристичних підприємств України / М. В. Алдошина ,  О. О. Стрижак // International Scientific Conference “Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies”: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 119-121 pp.

8. Алдошина М. В., Дробот В. М. Новітні методи оцінки персоналу в системі управління туристичних підприємств // Регіональний розвиток туризму : теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, М.Харків, 15-16 травня 2014 року. – Харків : ТОВ “Константа”, 2014. – 544 с.

9. Алдошина М. В., Наумік-Гладка К.Г. Маркетинг персоналу як стратегічний інструмент управління трудовими ресурсами на туристичних підприємствах // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 26-27 березня 2015р. . – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2015.– С. 276–279.

10. Алдошина М. В. Сучасні методи просування туристичного оператора на ринку // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 269-272.

11. Алдошина М. В. Ребрендинг як напрям активної маркетингової стратегії туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 294–296.

12. Алдошина М. В. Особливості споживчої поведінки на ринку туристичних послуг // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 194–197.

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=q13cEmYAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Алдошина Марія Володимирівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail: mariyaldo.88@gmail.com

Кандидат економічних наук Доцент кафедри туризму Брусільцева Ганна Миколаївна

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Облік і аудит». Кваліфікаційний рівень: економіст

Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікаційний рівень: Юрист.

Наукові інтереси: сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі; правова регламентація здійснення туристичної  діяльності; географічні аспекти розвитку туризму у макрорегіонах світу

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Географія туризму
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
 • Міжнародне право та право Європейського Союзу

Кількість наукових публікацій: понад 40, з яких 1 навчальний посібник, 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 38 статей у фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Брусільцева Г.М. Алдошина М.В., Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – Харків: Видавничий дім “ІНЖЕК”, 2014. – № 3. – С. 197-202.

2. Брусільцева Г.М Особливості формування туристичних кластерів: регіональний аспект // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – № 18(7). – 2015. – С.74-82.

3. Брусільцева Г.М. Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Європейські перспективи, 2015. – № 10. – С. 26-31.

4. Брусільцева Г.М. Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні // Ефективна економіка, 2015. – №11. http:// www.economy.nayka.com.ua

5. Брусільцева Г.М., Алдошина М.В. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід, 2015 –№22. – С. 91-95

6. Brusiltseva H., Zyma A., Lola Yu. State of Hotel services standardization and certification in Ukraine // Соціально-екномічний розвитток регіонів в контесті міджнародної інтеграції, 2017. – №24(13). – С. 32-39.

7. Брусільцева Г.М. Система державного управління туристичною галуззю України Регіональний розвиток туризму: теорія та практика” // Матеріали Міжнародної нaуково-прaктичної конференції 15-16 травня 2014 року. Харків: ХНЕУ: електронний ресурс.

8. Брусільцева Г.М. Кластерна політика як інструмент розвитку регіонального туризму // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К

9. Брусільцева Г.М.. Формування моделі регіонального інноваційного туристичного кластеру // Сучасні проблеми правління підприємств-вами:теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Харків: Видавництво “НТМ”, 2016, – 26 с.

10. Брусільцева Г.М. Стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конфереренції, 30-31 бер. 2017 р.. – Х., 2017. – С. 279-282.

11. Брусільцева Г.М. Рейтингові системи оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі України та країн світу // “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30.03.2018 р.)

12. H. Brusiltseva, O. Akhmedova. Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine // SHS Web Conf. Volume 67, 2019.  15th Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 15 October 2019) DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702001CNKI, Web of Science, DOAJ, EBSCO

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=pNZL208AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Брусільцева Ганна Миколаївна:  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 38(057)758-77-26 (дод. 451). E-mail:  anna.brusiltseva@hneu.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Козубова Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Туризмознавство»

Кваліфікаційний рівень: магістр з туризму

Наукові інтереси: Eco-friendly поведінка туристів, населення та туристичного бізнесу. Держане регулювання розвитку туризму.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Готельний бізнес
 • Організація туристичних подорожей
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них з яких 3 колективні  монографії, 2 навчальних посібника , 30  статей   у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Kozubova N, Sushchenko O., Prokopishyna O. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / O. Sushchenko, O. Prokopishyna, N. Kozubova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 514-518.

2. Козубова Н. В Accounting and analytical framework forming product policy of tourism agencies/ Н. В. Козубова //Інфраструктура ринку. – 2017. – № 7. – С. 56 – 68.

3. Kozubova N. Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources / N. Kozubova O. Prokopishyna, // Науч. вестн. Междунар. гуманитарного ун-та. Сер. Экономика и менеджмент. – 2015. – № 12. – С. 68 – 74.

4. Козубова Н. В. Обліково-аналітичне обґрунтування політики державного регулювання ринку туристичних послуг / Н. В. Козубова, О. В. Прокопішина, // Глобальні та національні проблеми економіки . – 2015. – № 4. – С. 233 – 238.

5. Козубова Н. В. Визначення пріоритетів державного регулювання туристичного ринку у просторі та часі / Н. В. Козубова, В. Є. Єрмаченко // Вісник ОНУ. Серія “Економіка”. – 2014. – № 2. – С. 65 – 68.

6. Козубова Н. В. Теоретичні основи та методичне забезпечення діагностики туристичного потенціалу регіонів України / Н. В. Козубова // Актуальні проблеми міжнародних відносин – 2014. – № 3. – С. 253 – 263.

7.Козубова Н. В The development of analitical base for travel and hotel business competitive management / Н. В. Козубова // Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: Міжнародна наукова конференція (19 травня 2017 року, м.  Лісабон, Португалія) . – С. 285-288 (19.05.17) ( Index Copernicus)

8. Kozubova N. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / N. Kozubova O. Sushchenko, I. Trunina, O. Prokopishyna  // “Технології та інфраструктура транспорту”: Міжнародна науково-технічна конференція, Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 381-383

9. Козубова Н. В. Особливості мотивації персоналу ресторанного бізнесу // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 199–201.

10. Козубова Н. В. Напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 307–309.

11. Kozubova N. The cost calculation of gastronomic tour to Toscana // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 275-278.

 • Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204429092&origin=AuthorEval
 • Google Scholar   https://scholar.google.com.ua/citations?user=17KuqoEAAAAJ&hl=ru

Козубова Наталія Вікторівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   kozubova_natali@ukr.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Погуда Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна
Alma mater: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікаційний рівень: «Магістр з менеджменту організацій»

Наукові інтереси: Соціальна відповідальність бізнесу; конкурентоспроможність підприємств; стратегічний розвиток підприємств; оцінка інвестиційних проектів

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Бізнес планування у туризмі
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
 • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі

Кількість наукових публікацій: понад  80, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

 1. Басюк Д. Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн // Д. Басюк, Т. Примак, Н. Погуда // Економіка та держава, 2019, №2, с. 17-21 DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.17.  
 2. Погуда Н.В. Стратегічні напрями розвитку туризму м. Чернігів // Н.В. Погуда, О.В. Чухіна // Економіка та держава, №1, 2019, с.95-99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1
 3. Погуда Н.В. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму // Н.В. Погуда, К.Ю. Павловська // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, № 6, 2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30
 4. Погуда Н. Диференціація маркетингових стратегій туристичних підприємств на основі розвитку франчайзингу // Н. Погуда, К. Куріна // Міжнародна  науково-практична  конференція  «Стратегія  бізнесу:  футурологічні виклики». – К.: КНЕУ, 2019
 5. Басюк Д. Використання нових інформаційних технологій в персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств / Д. Басюк, Н. Погуда, Т. Примак // Географія та туризм, 2018, Вип. 46, С. 30-43
 6. Kubareva I. V. Corporate social responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance // I. V.  Kubareva, O. H. Maliarchuk, N.V. Pohuda // Eastern Journal of European Studies, 2018 , Volume 9, Issue 2 (December), pp. 145-167.
 7. Погуда Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку // Н.В. Погуда, О.Г. Розметова // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №10, 2018. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57.
 8. Basyuk D. The role of informational technologies in creating a personalized customer experience:  a case study of tourism branch in Ukraine // D. Basyuk, T. Prymak, N. Pohuda // Center for European Studies: Working Papers Series,Volume X, Issue 3, 2018, p. 406- 422.
 9. Kubareva I.V. Leadership and effective cost management as the components of corporate social responsobility / I.V. Kubareva, O.G. Maliarchuk, N.V. Poguda // II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. 140 pages. / P. 96-99
 10. Погуда Н.В. Особливості формування стратегії м. Біла Церква // Н.В. Погуда, О.С. Горпинюк // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №12, 2017. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5956.
 11. Опалько М. С. Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства // М.С. Опалько, Н.В. Погуда // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 755-758. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_185.
 12. Івченко Л.О. Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності // Л.О. Івченко, Н.В. Погуда // Економіка та держава, 2017, № 7, С. 59 – 62.
 13. Погуда Н.В. Компаративний аналіз ринку розвитку винного туризму Італії // Н. В. Погуда. О.С. Бугаєва // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк.- Вінниця: ПП «ДТ «Едельвейс і К», 2017, – 316 с.
 14. Погуда Н.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління // Н.В. Погуда, І.В. Каплун // Інвестиції: практика та досвід, 2016, № 12, С. 74 – 78.
 15. Погуда Н.В. Методическое обеспечение как инструмент инвестирования в долгосрочные проекты // Н.В. Погуда, Е.Г. Розметова // Інвестиції: практика та досвід, 2015, –  № 9, С. 31-38.

Погуда Наталія Вікторівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   nvpoguda@gmail.com

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Тимошенко Карина Віталіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Кваліфікаційний рівень: магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності”

Спеціальність: «Туризм»

Кваліфікаційний рівень: магістр з туризму

Наукові інтереси: інвестування у людський капітал підприємств; інноваційні технології в туризмі; зовнішньоторговельна діяльність України

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Економіка рекреації та туризму
 • Основи туристичної діяльності (історія туризму; основи підприємства у галузі туризму )
 • Світовий ринок туристичних послуг
 • Страхування у міжнародному туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  30, серед них 1 колективна монографія, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Тимошенко К.В., Вовк В.А., Проскурніна Н.В. Strategic directions of development of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in the world market [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018  р. – №23.  С. http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4057-vovk-v-a-proskurnina-n-v-tymoshenko-k-v-strategic-directions-of-development-of-foreign-economic-activity-of-ukrainian-enterprises-in-the-world-market

2. Тимошенко К.В. Аналіз процесу інвестування у людський капітал промислового підприємства// Науковий вісних херсонського державного університету. – 2017.– №23. частина 2. – С. 114-118.

3. Тимошенко К.В. Тенденції формування та використання людського капіталу промислових підприємств // Бізнес інформ. Випуск № 2. – Харків, 2017. С. 131-137.

4. Тимошенко К.В. Методичне забезпечення оптимальності джерел інвестування у людський капітал промислового підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 19 – С. 271-275.

5. Тимошенко К.В. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на світовому ринку послуг [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2017. – №14. http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017

6. Тимошенко К.В., Проскурніна Н.В. Проблемні аспекти у зовнішньоторговельній діяльності України в контексті світових рейтингів (на прикладі “Doing business”) // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 63-69.

7. Тимошенко К. В. Сучасні тенденції формування та використання людського капіталу промислових підприємств / К. В.Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” (Харків, 26-27 березня 2015 р.). – С. 282-284.

8. Tymoshenko K. V. The system of performance of evaluation indicators of investment in human capital of industrial enterprise / K. V. Tymoshenko // Матеріали міжнародної наукової конференції “Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця” (Харків, 26-28 травня, 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 299-302.

9. Tymoshenko K. V. Motivation through human capital / K. V. Tymoshenko // Актуальні питання, проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин (Київ, 23-24 грудня 2016 р.). – Київ, 2016 – С. 60-62.

10. Тимошенко К.В. Сучасні тенденції формування людського капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств / К.В. Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” (Харків, 24-25 березня 2016 р.). Електронне видання.

11. Тимошенко К. В. Формування та розвиток компетенцій людського капіталу підприємств: проектно-орієнтований підхід / К. В. Тимошенко // Proceedsngs of the Second International conference “Project, program, portfolio P3 management” (Одеса, 8-9 грудня 2017 р.). – Одеса: Балан В.О., 2017. – С. 144-147.

12. Тимошенко К.В. Кластерізація як передумова до сталого розвитку туристичних дестинацій / Тимошенко К.В. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” ” м. Харків, 30-31 березня 2017року. – С. 291-294.

13. Сущенко О.А., Тимошенко К.В., Сущенко С.С. Глобалізаційний базис розвитку людського капіталу підприємства  в аспекті кар’єрної складової / Сущенко О.А., Тимошенко К.В., Сущенко С.С. // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали  пятнадцятої науково-практичної конференції., (частина 1, 6-8 червня 2019 року, м. Харків), – Харків, УкрДЗТУ, 2019.             – С.95-96

14. Сущенко О.А., Тимошенко К.В. Theoretical foundations of investing in human capital of tourism enterprises / Sushchenko O.A., Tymoshenko K.V. // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.,  (30 – 31 травня 2019 р., м. Харків)  – Харків, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019. – с. 171-172

Google Scholar     https://scholar.google.com.ua/citations?user=yEoYrwUAAAAJ&hl=ru

Тимошенко Карина Віталіївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   karina.tymoshenko@hneu.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Ястремська Олеся Олександрівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Наукові інтереси: міжнародний туризм; імідж туристичних підприємств

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Інтелектуальна власність
 •  Міжнародний туризм
 • Страхування у міжнародному туризмі
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент міжнародного туризму

Кількість наукових публікацій: близько 80, з них: більше 50 статей у закордоних виданнях, та фахових виданнях України, з них 5 публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; участь у міжнародних науково-практичних конференціях Туреччини, учасник міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, які проходили у Швейцарії та Великобританії; 7 колективних монографій; 3 навчальних посібника, з них 2 з грифом МОН.

Основні публікації:

1. Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 124 – 127. (SCOPUS).

2. Kozmenko O. Analisis of countries’ investment attractiveness in the field of tourism industry / O. Kozmenko, O. Poluliakhova, O. Iastremska // Investment Management and Financial Innovation. – 2015. – Volume 12. – Issue 3. – P. 56 – 63. (SCOPUS).

3. Мalyarets L.M. Solving an optimization problem of a profit calculation taking into account fixed costs in Excel / L.M. Malyarets, O.О. Iastremska // Problems and Perspectives in Management. – 2015. Volume 13. – Issue 3. – P. 104 – 111. – (SCOPUS).

4. Martynenko M.V. Social and marketing aspects of transformation processes in Ukrainein conditions of evropean integration / M.V., Martynenko, Gerasimov O.K.,O.O. Iastremska // Financial and credit activity: problems of theory and practical/ Vol 4, № 27 (2018). P. 485 – 496 (фахове видання, Web of Science)

5. Józef Antoni Haber Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine) / Józef Antoni Haber, Alina Bukhtiarova, Svitlana Chorna, Olesia Iastremska and Tetiana Bolgar // Investment Management and Financial Innovations, doi:10.21511/imfi.15(3).2018.25/ P 304 – 317 (фахове видання, SCOPUS)

6. Ястремська О.О. VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку / О.О. Ястремська // Бизнес-Інформ. – 2013. – №3. – С. 207 – 211(фахове видання, Index Copernicus)

7. Ястремська О.О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму / О.О. Ястремська // Проблеми економіки – 2013. – №1. – С. 22 – 27(фахове видання, Index Copernicus)

8. Ястремська О.О. Международный туризм: анализ, тенденции, менеджмент / О.О. Ястремська // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 61 – 65. (фахове видання, Index Copernicus)

9. Ястремська О.О. Фактори соціально-трудових відносин для забезпечення соціально-орієнтованого управління підприємствами / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2014. – №10. – С. 203 – 208. (фахове видання, Index Copernicus)

10. Ястремська О.О. Кількісно-якісне оцінювання атрактивності туристичних компаній / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2015. – №8. – С. 139 – 146. (Іndex Copernicus).

11. Ястремська О.О. Особливості розвитку туристичної галузі в Україні // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении иннова-ционными процессами (ММП-2013)» (9 – 15 сентября 2013 г., г. Алушта). – Х.: ХНУРЭ, 2013. – С. 262 – 263..

12. Ястремська О.М. Визначення інвестиційної привабливості підприємства / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Труды международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)» (16 – 21 сентября 2014 г., г. Коблево). – Х.: ХНУРЭ, 2014. – 225 – 226.

13. Ястремська О.О. Управління репутацією туристичної компанії у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «EVERYTHING IN THE NAME OF SCIENCE!» (Zurich, 30 january, 2015). – Geneva (Switzerland) : The International Scientific association of association «Consilium», 2015. – Р. 152 – 155.

14. Iastremska О. Importance of the enterprise’s brand and image for implementation of its activity / O. Iastremska, O. Iastremska, T. Sigaieva //Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018, Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018. – P. 135 – 139.

Ястремська Олеся Олександрівна:
м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail: iastremska.o@gmail.com

Кандидат економічних наук.

Викладач кафедри туризму

Клок Олексій Петрович

Громадянство: Україна Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2009 р.

Спеціальність: «Фінанси»

Кваліфікаційний рівень: магістр з фінансів

Наукові інтереси: розвиток туристичної інфраструктури, освітній туризм.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Навчальна практика «Університетська освіта»
 • Основи туристичної діяльності
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  20 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1.Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

2.Sushchenko O., Trunina I., Klok O., Loseva O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority. Innovative Economic Symposium 2018 – Milestones and Trends of World Economy (IES2018) SHS Web Conf. (ISBN: 978-2-7598-9063-7,  eISSN: 2261-2424) Volume 61, 2019.  Web of Science. doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026

3. Клок О. П. Аналіз основних показників освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Управління розвитком. – 2015. – № 1(179). – С. 5-9.

4. Клок О. П. Країни-лідери з освітнього туризму: імплементація світового досвіду / О. П. Клок // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 1(25). – С. 57-66.

5. Клок О. П. Визначення умов щодо розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок, О. Г. Зима // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015. – № 18(7). – С. 21-29.

6. Клок О. П. Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму / О. П. Клок // Вісник ХНАУ. Серія. “Економічні науки”. – 2015. – № 4. – С. 232-239.

7. Клок О. П. Кластерний підхід до розвитку освітнього туризму в Україні / О.П. Клок // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – С. 183-188.

8. Клок О. П. Складові стратегії розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4524&p=1

9. Klok O. Essence of the “educational tourism” category / О. Klok, О. Zyma // Proceedings of the International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015). –  Sofia : University of National and World Economy, 2014. – Р. 72-76.

10. Клок О. П. Освітній туризм в Україні: конкурентні переваги та шляхи вдосконалення / О. П. Клок // Регіональний розвиток туризму: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – С. 63-67. 

11. Клок О. П. Особливості розвитку освітнього туризму в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / О. П. Клок // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали II Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю. – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ “Університет “Україна”, 2015. – С. 13-16.

Клок Олексій Петрович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   oleksii.klok@hneu.edu.ua

Викладач кафедру туризму

Вовк Катерина Михайлівна

Громадянство: Україна
Освіта: Харківський державний університет (1998),

Спеціальність: Прикладна соціологія

Кваліфікація:спеціаліст, соціолог, викладач соціологічних дисциплін        

Харківський національний економічний університет (2010), Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці, Кваліфікація:спеціаліст з управління персоналом та економіки праці

Наукові інтереси: соціологія, психологія туризму, подієвий туризм, івент-менеджмент

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Психологія
 • Географія туризму

Основні публікації:

Основні публікації за напрямом

1.Наумік-Гладка К.Г., Вовк К.М. Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності// Вісник ХНАМГ ім. О.М.Бекетова НТЗ «Комунальне господарство міст», серія: Економічні науки. – 2017.-№ (138). – С. 35-38.

2.Вовк К.М. Подієвий туризм як чинник розвитку Харківського регіону//Управління розвитком. – 2018.- № 2 (192).- С.21-28

3.Вовк К.М. Напрями розвитку сфери івент-туристичної діяльності із застосуванням 3-d технології// Вісник ХНАМГ ім. О.М.Бекетова НТЗ «Комунальне господарство міст», серія: Економічні науки. – 2018.-№ 143.– С. 9-13.

4.Вовк К.М. Організація івент-туристичної діяльності в процесі  невербальної комунікації// Науковий вісник Херсонського державного економічного університету, серія: Економічні науки.- 2018.- (32/18). –  С. 60-64.

5. Наумик-Гладкая К.Г., Вовк Е.М., Скорынина-Погребная О.В. Критерии повышения эффективности функционирования сферы услуг при организации ивент-туристической деятельности в регионе (на примере отельно-ресторанного бизнеса)// Modern technologies of society development: Collective Scientific Monograph. – Opole (Poland), 2019- Opole: Publishing House WSZiA.-P. 161-174.

6. Наумік-Гладка К.Г., Вовк К.М. Аспекти функціонування MICE-туризму в рамках розвитку подієвого туризму в регіоні// Science Review, Scientific Educational center (Poland). – 2019. –  № 5 (22). –С. 18-25.

7. Вовк К.М. Теоретична сутність поняття “подієвий туризм” та прикладні аспекти його використання// Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління». – 2019. – №3 (19).

Вовк Катерина Михайлівна: 

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   katherina.vovk@hneu.net