Меню

Викладачі

Кафедра туризму.

Завідувач   кафедри туризму

Доктор економічних наук. Професор Сущенко Олена Анатоліївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Східноукраїнський державний університет.

Спеціальність: «Облік і аудит»

Кваліфікаційний рівень: магістр з обліку і аудиту

Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (галузь знань – 24 “Сфера обслуговування”, спеціальність 242 “Туризм”),
Експерт та тренер експертів Національного агентства
забезпечення якості вищої освіти;

Експерт Регіональної Комісії експертів Університетської Агенції Франкофонії (AUF) в Центральній та Східній Європі (AUF – ECO);

Експерт Болгарського Національного наукового Фонду
(Bulgarian National Science Fund);

Керівник франко-української магістерської програми “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” спільно з університетом Ліон-2  ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція)

Наукові інтереси: туризм та готельний бізнес;
маркетингові технології в туризмі;
міжнародний бізнес та транскордонне співробітництво;
дослідження прояву та впливу глобальних зрушень на
управлення зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

Рекреаційна економіка;
Економіка рекреації та туризму;
Основи туристичної діяльності;
Методологія і організація наукових досліджень у туризмі;
Міжнародна економіка.

Більше 160 наукових та науково-методичних праць у закордонних виданнях та фахових виданнях України, зокрема таких, що входять до науко метричних баз Scopus та Web of Science.

Основні публікації:

 1. Sushchenko O. Implementing Competency-Based Education for the Engineering Specialties’ Students / O. Sushchenko, I. Trunina, O. Stryzhak, S. Sushchenko // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi:
  10.1109/PAEP49887.2020.9240850 (research note SCOPUS) 
 2. Sushchenko O. Industrial property management: Sectorial aspect / O. Sushchenko,  O.Stryzhak, O.Akhmedova , M. Pokolodna // E3S Web of Conferences 168, 00038 (2020) Doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800038 (research note SCOPUS)
 3. Sushchenko, O., Trunina I., Druzhynina V., Zahorianska O. (2020) Globalization impact on the world travel market development. SHS Web Conf. Volume 73, 2020. Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019). – 9 p.
  doi.org/10.1051/shsconf/20207301029  (research note Web of Science)
 4. Sushchenko, O., Lukjanova J.,  Zyma O. (2019). Educated and Competent Staff as Important Factor of Innovation Development of Machine-Building and Metalworking Industry in Latvia (2019). MATEC Web Conf. Volume 297, 06006  (2019). – X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering” (ISPCIME-2019). – 7 p. doi: 
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201929706006  (research note Web of Science)
 5. Sushchenko, O., Basyuk D. (2019) Organization of personnel training in the HR-management system at machine-building enterprises. MATEC Web Conf. Volume 297, 07006  . -X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering” (ISPCIME-2019). – 7 p. doi:  https://doi.org/10.1051/matecconf/201929707006  (research note
  Web of Science)
 6. Sushchenko O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority / O. Sushchenko, I. Trunina, O. Klok, O. Loseva // SHS Web Conf. Volume 61, 01026 (2019). – 11 р. (research note Web of Science)
  https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026
 7. Sushchenko O. 3R philosophy for sustaining recreational attractiveness and development of hotel business in Ukraine / O. Sushchenko, N. Kozubova, O. Prokopishina // SHS Web of Conf.
  Volume 67, 06050 (2019). – 6 р. (research note Web of Science) doi:  https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706050
 8. Sushchenko O. The company human capital basis in the context of career component / O. Sushchenko, K. Tymoshenko, V.Yermachenko, S. Sushchenko // SHS Web of Conf. Volume 67
  (2019). – 6 р. (research note Web of Science) doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706051
 9. Sushchenko, O. Coaching as Education Technology on Electrical Engineering Education / O. Sushchenko, I.Trunina , D. Basyuk , M. Pokolodna // Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk,
  Ukraine, 2019. – Р. 426-429. Doi: 10.1109/MEES.2019.8896507  (research note SCOPUS)
 10. Sushchenko, O. Introducing ERP system as a condition of information security and accounting system transformation / O.  Sushchenko, I. Trunina, O. Vartanova, O. Onyshchenko
  // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. – № 4.3. Special Issue 3. – рр. 530-536. (research note SCOPUS)
 11. Sushchenko O.  Big data tools in processing information from open sources / O. Sushchenko, M. Petrova, I. Trunina, N. Dekhtyar // Proceedings of the 2018 IEEE 1st International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC. 08-12 October, Proceedings
  SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800
  (research note SCOPUS)
 12. Sushchenko O. Eco-Friendly Behavior of Local Population, Tourists and Companies as a Factor of Sustainable Tourism Development / O. Sushchenko, N. Kozubova, O. Prokopishina // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol 7. − № 4.3. Special Issue 3.
  – рр. 514-518. (research note SCOPUS)
 13. Sushchenko, O., Trunina I., Likhonosova G. (2018) The territory recreation ensuring
  management system // Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica. Volume 1. Economic Theory and Practice. Banska Bystrica: Belianum, 2018. –
  Pp. 635-647. (research note Web of Science)
 14. Sushchenko O.  Role of chief information officer within the system of human resource development in the service organizations (tourism) / O.  Sushchenko, N. Nenkov, Y. Dyachenko // Economic Annals-ХХI. – 2017. – Vol. 165. – Issue 5-6. – P. 97-103. (research note SCOPUS)
 15. Sushchenko O.  Determination of Electrical Engineering Business Entity’s Core Fields of Competence as Sources of its Competitive Advantages / O.  Sushchenko, I. Trunina, D. Zagirniak // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P. 344-347. (research note SCOPUS)
 16. Sushchenko O. Creation of Innovation Clusters as a Line of Enterprise Competitiveness Improvement in the Field of Foreign Economic Activity / O.  Sushchenko, I. Trunina // Actual Problems of Economics. – 2016. – №. 3(177). – P. 191-198. (research note SCOPUS)
 17. Сущенко О. А. Теоретико-методологічні засади управління рекреаційно-туристичною діяльністю підприємств / О. А. Сущенко // Методологія та практика сталого розвитку туризму : монографія / за заг. ред. Черниш. — Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, — С. 108-118.
 18. Сущенко О. А. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності (туристична галузь): підручник / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. С. Ліхоносова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Кременчук: вид-во ПП Щербатих О.В., 2017. – 268 с. (рекомендовано МОН, лист № 1/11-7170 від 21.05.2015)
 19. Сущенко Е. А. Особенности государственного регулирования занятости в отрасли туризма в Украине / Е. А. Сущенко, Н. А. Дехтярь // Туризм и гостеприимство (Беларусь). – 2017. – № 2. – С. 20-32.
 20. Сущенко О. А. Стратегічний розвиток регіональних кластерів в умовах глобальної конкуренції / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10(240). – С. 150 –153.
 21. Sushchenko O. A. Improvement of service quality under the conditions of intensification of hotel offer specialization / O. Sushchenko, I. Trunina,  O. Zahorianska // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. –– 2016. –– № 6(101). Ч. ІІ. –– С. 46-51.
 22. Sushchenko O. Information resources in the management system of enterprises / O. Sushchenko, M. Ekouaghe // Причорноморські економічні студії. – 2019. – № 40.  – С. 62-70.
 23. Sushchenko O. Marketing concept in the development of tourism activities, characteristics and expectations for tourist businesses / O. Sushchenko, M. Ekouaghe // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2018. – Т. 29 (68),  № 5. – С. 96-104.
 24. Сущенко О.А. Територіальний брендинг як інструмент розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О. А. Сущенко, К.В. Касенкова  // Економічні інновації. –– Т. 21, Вип. 2 (71). – С. 139-149.

Участь у міжнародних проектах:
AUF “Master franco-ukrainien “Tourisme, loisirs, patrimoines” (Університетська агенція Франкофонії, “Магістерська програма “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля”), 01.09.2017 – 30.06.2019;

Erasmus+ (Університет Ліон 2 ім. Люм’єр, Франція та ХНЕУ ім. С. Кузнеця) – 2016 р., 2017 р., 2019 р.

RD-08-104/02.02.18 Applied models of artificial intelligence for data analysis and optimization of administrative systems in Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria);

Project № FSD – 31-813/ 28.06.2016. Web-based platform for periodic electronic editions of the “St. St. Cyril and Methodius” Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2016-2018 (Bulgaria);

Project № 09-590-13/10.04.2013 “Integrated electronic services for the citizens and the business” (2013-2015) (Bulgaria)

Підвищення кваліфікації

Сертифікат учасника XVIII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» від 29.01.2021 (15 контактних годин – 0,5 кредита ECTS), м. Харків,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сертифікат слухача курсу “Basics of EU trade policy”, проведеного в рамках міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Jean Monnet Chair “EU Economic Policy and
Civil Society” від 03.12.2020 (15 контактних годин – 0,5 кредита ECTS), м. Суми, Сумський національний університет;

Cертифікат Coursera “Management of fashion and luxury companies” від 09.06.2020;

Training Diploma Amadeus Ukraine Central System Course, виданий Amadeus Ukraine 31.01.2020;

Сертифікат Експерта з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. – Наданий НАЗЯВО через платформу Prometheus, 06.10.2019;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ , Університет Ліон-2 ім. Люм’єр та AUF від 18.02.2019 (40 контактних годин), тема “Методологія наукових досліджень та викладання професійних дисциплін. Особливості державної підтримки розвитку туризму»;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Університет Ліон 2 ім.Люм’єр, сертифікат від 07.02.2017 р. (72 контактні години), тема “Методологія наукових досліджень та викладання професійних дисциплін. Аналіз національного туристичного ринку”;

Diploma of Social Entrepreneur School IBS in Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute (March 10, 2017);

Business English Certificate Vantage, Level В2 (Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (BusinessVantage)), No. 0052873868 of 10.05.2016;
Відділ заочної, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, тема “Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, свідоцтво ПК 02071211/000055-16 від 02.06.2016;

Сертифікат учасника міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+ та Університет Ліон-2 ім. Люм’єр, тема “Удосконалення організації франко-української магістерської програми “Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля” (стажування 22.09-01.10.2016).

Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189040452

Google Scholar   https://scholar.google.com.ua/citations?user=oDdJGO0AAAAJ&hl=ru

Сущенко Олена Анатоліївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   @hneu.net

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму Зима Олександр Григорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут.

Спеціальність: «Економіка та організація хімічної промисловості» Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст

Наукові інтереси: географія, народонаселення, екологічний туризм, релігійний туризм, геронтологія.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Основи туризму
 • Організація міжнародного туризму
 • Рекреалогія
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: майже 300, з них 1 монографія, 51 колективних монографій, 11 навчальних посібників, 7 препринтів, 170 статтей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Zavgorodnia O., Mikheev I., Zyma O. Identifining European E-Learner Profile by Means of Data Mining // 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). 2018, Page(s):198- 201. URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/8478570

2. O. Zуma, I. Lisitsyna Public-private partnership projects as a path Ukraines tourism development // “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2014 №2(70). С. 9-15.

3. Зима О.Г., Голуб М.О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму // БІЗНЕС ІНФОРМ. – №1, 2015. – С.241-245.

4. Зима О.Г., Голуб М.О. Потенціал екологічного туризму в Україні // ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету. – №5 (103), 2015. – С. 53-62.

5. O. Zуma, Y. Lola, H. Brusiltsteva. State of hotel services standardization end certificatiov in Ukraine // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – №24(13), 2017. – С. 32-39.

6. Зима О.Г., Птащенко О.В., Кошарна В.В. Управління діловою активністю підприємств в сучасних умовах господарювання // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.103-105.

7. Зима О.Г., Птащенко О.В., Станкова А.О. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в спортивній сфері // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №6 (236), 2017. – С.106-109.

8. Зима О.Г. Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму / О.Г. Зима, М.О. Голуб //Науковий журнал “Економіка розвитку” ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Харків, 2018 №1(85). С. 14-21 ISSN 1683-1942

9. Zyma О., Sushchenko О., Burakhanova R. The state of cooperation in the field of educational tourism between Ukraine and Kazakhstan (англ.) – Туреччина. Proceedings of the international congress on business and marketing,18, Maltepe University, Istanbul, 29.11.-01.12.2018,  р.405-419.

10. Зима О.Г. Особливості комплексу маркетингу і маркетингових комунікацій у сфері туризму / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 27.04.2018 р., с. 2073-2077 УДК 3.71(4)(063), ISBN 978-617-7476-01-5

11. Зима О.Г. Комплекс маркетингового забезпечення туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків: ФОП Панов А.М., 28.04.2017 р., с. 3024-3028 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-7474-72-13.

12. Зима О.Г. Формування системи внутрішнього маркетингу для туристичного підприємства / О.Г Зима, О.В. Птащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, Вид. “НТМТ”, 22.04.2016 р., с. 3436 УДК 330 ББК 33.050, ISBN 978-617-578-108-1

13. Зима О.Г. Методичні основи формування комплексу цільових програм впровадження екологічного туризму / О.Г Зима, М.О Голуб, О.Г Зима // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 266-269.

14. ZУma O. Perspectives of ecotourism development in Ukraine / O. Zuma S. Kavun, M. Holub// Conference Proceedings “5th International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015,  University of National and World Economy,  Sofia, Bulgaria, http://icaictsee.unwe.bg/ICAICTSEE-2015

15. Зима А.Г. Модели оценки и прогнозирования системного риска в банковском секторе Словакия. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели (Братислава-Харьков). Монография. Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой, – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца,2018. – 676с., С.214-232, укр.яз., русс.яз., англ.яз. ISBN 978-80-89654-45-1

16. Зима О.Г., Небилиця О.А., Архипова Д.Є., Брусніцина Д.О. Екологічний менеджмент як фактор еколого-економічної стійкості та розвитку промислового підприємства в системі охорони праці / Сучасні тенденції та проблеми управління – Вісник КНУТД, №4 (125),2018 (серія:економічні науки), ISSN2413-0117, с.69-75

Зима Олександр Григорович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 315. 
 38(057)758-77-26 (дод. 4-50).
 E-mail:   zima@hneu.edu.ua

Кандидат економічних наук. Професор кафедри туризму

Єрмаченко Володимир Єгорович

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський інженерно-економічний інститут. Дата закінчення: 1972 р.

Спеціальність: «Економіка і організація машинобудівної промисловості» кваліфікація

Кваліфікаційний рівень: інженер-економіст

Наукові інтереси: міжнародний туризм, розвиток вищої освіти

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародний туризм
 • Дослідження світового та регіональних туристичних ринків
 • Управління персоналом туристичного підприємств

Кількість наукових публікацій: понад  170, зокрема,  монографії навчальні посібники, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України, що включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Єрмаченко В.Є. Нерівномірність регіонального розвитку як чинник формуваня туристичних потоків в Україні / Єрмаченко В.Є. // Науковий журнал “Бізнес Інформ” – 2015. – №1. – С.97-103

4. Єрмаченко В.Є. Концептуальні підходи до визначення загроз розвитку туризму в Україні / Єрмаченко В.Є. // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 282 – 289.

5. Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дехтяр // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

6. Yermachenko V., Dekhtyar N. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy / V. Yermachenko, N. Dekhtyar // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

7. Yermachenko V. The Influence of a Country’s Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators / V. Yermachenko // Економіка розвитку. – Х.: Вид. ХНЕУ. – 2015. – №1(73). – С. 34-46.

8. Єрмаченко В.Є. Дослідження економічної активності населення у контексті розвитку рекреаційної інфраструктури соціально-економічних систем / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш.о. // Бізнес Інформ (ISSN 2222-4459 Print, 2311-116X Online). – 2018. – №5. – С. 207-216.

9. Єрмаченко В.Є. Проблеми термінології галузі освітнього туризму та розроблення методики оцінки ринку освітніх послуг / Єрмаченко В.Є., Мірзоєв Д.Ш. // Управління розвитком (ISSN 2413-9610). – 2018. – № 1-2 (187-188). – С. 118-125.

10. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

11. Єрмаченко В.Є., Дехтяр Н.А. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

12. Yermachenko V., Sushchenko О., Dekhtyar N. The legislation framework of foreign trade activity in Ukraine (with the examples of the tourism industry) // Public Administration and Regional Development (Братіслава, http://www.vsemvs.sk/en/Research/VŠEMvs-Science-Journal). – 2017. – №1. – Vol. XIII. – Pp. 92-104.

13. Ермаченко В.Е., Дехтярь Н.А. Концептуальний підхід до аналізу конкурентоспроможності туристичної індустрії Харківського регіону // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки”, 5-9 жовтня 2009 року, м. Ужгород, Україна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Спецвипуск 28. Ч.ІІІ. – Ужгород, 2009. С.26-35.

14. Єрмаченко В.Є., Зима О.Г., Новікова М.В. Основні аспекти ведення персональних продажів у туристичному бізнесі // Проблеми економіки. – 2010. – №1 – С. 35-38.

15. Єрмаченко В.Є., Козубова Н.В. Проблемні аспекти державного регулювання ринку туристичних послуг // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2012. –С. 345 -347.

16. Ермаченко В.Е. Проблемы согласования методологии оценки потребления туристических услуг на внутреннем рынке // Учет и статистика (ISSN 1994-0874). – 2012. – № 4(28). – С. 53 – 60

Контакти, додаткова інформація:

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

Єрмаченко Володимир Єгорович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).

Доктор економічних наук. Професор кафедри туризму Наумік-Гладка Катерина Георгіївна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський державний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: економіст

Харківськийнаціональний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Спеціальність: «Психологія»

Кваліфікаційний рівень: психолог.

Наукові інтреси: менеджмент комунікацій, Інтернет маркетинг, ділове спілкування, економічна психологія, управління персоналом

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Психологія
 • Крос-культурний комунікативний менеджмент
 • Управління персоналом туристичного підприємства
 • Нейропсихологія
 • Економічна психологія
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент та маркетинг у туризмі
 • Конфліктологія
 • Етика та навички ділового спілкування
 • Методологія і організація наукових досліджень у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  200, з них,  монографій, з яких 8 колективних монографій, 3 навчальних посібника, з яких 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, 103 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Naumik-Gladka K.G., Meiss, K.-M., K., Krivtsova, T., & Liadova, Yu. Improvement of public financial control in the context of ensuring financial security of the state // Економічний часопис, 2017. – 168(11-12)’ – с. 63-69 (Стаття SCOPUS)

2. Наумік-Гладка К. Г. Нардіелло Д. Г. Птащенко О. В. Малюкіна А. О. Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism // Економічний часопис, 165(5-6), 2017 – с. 104-109 (Стаття SCOPUS)

3. Наумік-Гладка К. Г. Девон В.В. World luxury hotels and key financial ratios/prices/trends analyze // Комунальне господарство міст – 2018. – Вип. 143. – с. 2-8

4.  Наумік-Гладка К. Г. М.С. Гіззатулліна Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг // Комунальне господарство міст, 2018, випуск 141. – С. – 45-51

5.  Наумік-Гладка К. Г. Скориніна-Погребна О.В. Трансформаційні ігри та їх роль в практичній психології // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”, Вип. 3, Том 1 , 2018. С. 89-94

6. Наумік-Гладка К. Г. Балабай М.Л. Проблеми дерегуляції в туристичній галузі // Електронного науково-практичного фахового журналу “Інфраструктура ринку” Випуск 12/2017 \\ Режим доступу www.market-infr.od.ua

7.  Наумік-Гладка К. Г. Нормативне забезпечення маркетингових комунікацій в сфері туризму // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 337–342

8.  Наумік-Гладка К. Г. Удосконалення процесу позиціонування як забезпечення конкурентоспроможності в сфері гостинності // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Випуск 4. 2017. С. 83–88

9. Нейроекономічні аспекти розвитку підприємництва \\ V Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки”, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир, 02-03 листопада 2017. С. 45-47

10.  Рейтингування ВНЗ як складова туристичної привабливості об’єднань територіальних громад \\ Міжнародна наукова-практична конференція “Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії” 29-30 листопада 2017 року, (Рівне – Луцьк), с. 32

11. ІТ технологогії у здйсненні підприємницької діяльності в сфері туризму \\ // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 29-30 березня 2018 року. –  Харків: Видавництво “НТМТ”, 2018. – С. 204-208

12. Етичні аспекти використання нейромаркетингу \\Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Національний університет “Львівська політехніка”. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 жовтня 2018 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – с. 182-184

13. Соціально-психологічні проблеми управління персоналом \\Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХІV між нар.наук.-практ. конф. – К. : Національний авіаційний університет, 2018. – 687 с.

14. Проблеми самоорганізації, самооцінки та моніторингу діяльності і розвитку ВНЗ як елементу стратегії сталого розвитку \\”СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: на шляху до сильнішої громади”:  матеріалі Міжнародна науково-практичної конференції  21 жовтня 2016, м. Сєверодонецьк / Укл.Семененко І.М. – Сєверодонецьк вид-во  Східноукраїнського Національного Університету Імені Володимира Даля,  2016. – 127-129 с. (318 с)

Наумік-Гладка Катерина Георгіївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   naumik@ukr.net

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Дехтяр Надія Анатоліївна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з аналітики комп’ютерних систем. Дата закінчення: 2006 р.

Спеціальність: «Правознавство»

Кваліфікаційний рівень: юрист. Дата закінчення: 2016 р.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Міжнародний туризм
 • Інноваційні технології у туризмі
 • Геоінформаційні системи в туризмі
 • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі
 • Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій у туризмі
 • Інноваційні технології у туризмі

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них 30 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Єрмаченко В.Є., Знахур С.В., Дехтяр Н.А. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України // Науковий економічний журнал “Актуальні проблеми економіки”. – 2015. – № 3(165). – С. 401-414. (Стаття SCOPUS)

2. Yermachenko V., Dorokhov O., Dekhtyar N. Business tourism development on the basis of public-private partnership // Tourism analysis (USA). – 2015. – Vol. 20. – No. 4. – Pp. 433-440. https://www.cognizantcommunication.com/back-issues-of-active-journals/tourism-analysis-back-issues (research note SCOPUS)

3. Petrova M., Sushchenko O., Trunina I., Dekhtyar N. Big Data Tools in Processing Information from Open Sources [Тези доповіді]. 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) 08-12 October, Proceedings SCOPUS. https://ieeexplore.ieee.org/document/8516800 DOI: 10.1109/SAIC.2018.8516800

4. Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

5. Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 43 – 51.

6. Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку. – 2014. – № 3(71). – С. 37 – 43.

7. Дехтярь Н.А., Грабарчук В.С. Задачи развития делового туризма в Украине // Бизнес-Информ. – 2015. – № 4. – С. 149-156.

8. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Брендинг як елемент стратегії туристичного розвитку міста Харкова // Економічний форум” (Луцького національного технічного університету). – 2015. – №3. – С. 155-164.

9. Dekhtyar N., Yermachenko V. The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy // Економіка розвитку. – 2016. – № 2(78). – С. 88-99.

10. Дехтяр Н.А. Дослідження феномену внутрішньогалузевої торгівлі як чиннику конкурентоспроможності країни у зовнішньоекономічних відносинах // Бізнес-Інформ. – 2017. – №11. – С. 67-74.

11. Дехтяр Н.А., Пудровська М.М. Перспективи співробітництва між Україною та Францією у галузі ностальгічного туризму // Бізнес-Інформ. – 2018. – №1. – С. 220-226.

12. Дехтярь Н.А., Ермаченко В.Е. Исследование потенциала социально-экономических систем в рамках развития въездного туризма // Развитие туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (26 – 28 марта 2014 г., г. Белгород) / отв. ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО “Эпицентр”, 2014. – 392 с. – С. 125 – 132.

13. Дехтяр Н.А. Завдання регіонального управління розвитком туристичної галузі у контексті змін глобальних економічних процесів // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. – С. 267–270.

14. Дехтяр Н.А., Єрмаченко В.Є. Сучасні завдання брендингу міста як туристичного напрямку // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, м. Світязь, 21-23 травня 2015 року. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015 с. – 156 с. – С. 57-60.

15. Dekhtyar N. The background of the tourism industry development in Ukraine under the global market trends // Contribution to International Economy (USA). – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – Pp. 24-36.

Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54972904200

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Nq8maoAAAAJ&hl=ru

Дехтяр Надія Анатоліївна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   nadiya.dekhtyar@hneu.net

Кандидат наук з державного управління. Доцент кафедри туризму Ахмедова Олена Олегівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Донецький державний університет.

Спеціальність: «Романо-германська філологія» кваліфікація «Філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач»

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст філолог-германіст. Викладач англійської мови та літератури. Перекладач

Спеціальність: «Адміністративний менеджмент»

Кваліфікаційний рівень: Менеджер з адміністративної діяльності.

Наукові інтереси: розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів туристичної галузі; механізми державного управління рекламною діяльністю; механізми державного управління туристичною галуззю

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Державне управління туристичною діяльністю
 • Інтернет маркетинг у туризмі
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація туристичних подорожей

Кількість наукових публікацій: понад  70, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Lola Y., Prokopovich S., Akhmedova O. Influence of the Country’s Information Development on Its Tourist Attractiveness // Y. Lola, S. Prokopovich, O. Akhmedova.  15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.  – 449-463 p.p. (Scopus)

2. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери туризму / О.О. Ахмедова, О.О. Стрижак // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 241-251. (Серія “Державне управління”) (фахове видання)

3. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського університету економіки та менеджменту. № 8, 2014. – С. 40-48.

4. Ахмедова О.О. Можливості використання міжнародного досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – 307 с. – (Серія “Державне управління”). – С. 32-37. RePEc (США) Index Copernicus

5. Akhmedova O.O. State regulation of the youth and children tourism development in Ukraine //Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – 434 с. – (Серія “Державне управління”). Index Copernicus.

6. Akhmedova O.O. International experience of state regulation of the tourism industry: lessons for Ukraine // International Journal of Innovative Technologies in Economy 1(7), March 2017. ISSN 2412-8368 – United Arab Emirates. – 150 p. (P. 4-7).

7. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 212-219 (Серія “Державне управління”).

8. Akhmedova O. O. European Industrial Tourism: Lessons for Ukraine // O.O. Akhmedova / Назустріч викликам співробітництва між Україною та ЄС: досвід центрів ім. Жана Моне в Києві та Маріуполі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2015 р.) – Маріуполь, ДонДУУ: 2015. – С. 143-149.

9. Akhmedova O. O. Analysing potential benefits of industrial tourism // O.O. Akhmedova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-26 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: «ФОП Середняк Т.К.», 2015. – С. 261-264.

10. Ахмедова О.О. До питань державного управління туристичною галуззю України. / О.О.Ахмедова // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East-West» Association For Advanced Studies and Higher Education. GmbH, Vienna, Austria, 2015. – C. 406-409. Science Index, Thomson Reuters (Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH)

11. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. Еvent tourism or «Ukraine: it’s all about you» tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 24 – 25 березня 2016 року, м. Харків. Харків,Видавництво «НТМТ», 2016. – Диск з матеріалами конференції. Електронне видання.

12. Akhmedova O. O. Educational tourism: defining the concept // O.O. Akhmedova / Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 28–29 квітня 2016 р. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с.

13. Akhmedova O. O., Dragomirova Ye. S. The influence of terrorism and civil unrest on the development of tourism // O.O. Akhmedova, Ye. S. Dragomirova / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку” (м. Маріуполь, 3 – 4 жовтня 2017 р.) – Маріуполь., Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 418 с.

14. Akhmedova О.О. Problems of managing workforce in the hospitality and tourism industries / О.О. Akhmedova // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2018. – С. 191-194.

15. Ахмедова О.О., Шведун В.А. Стратегічні пріоритети та механізми державного управління в туристичній індустрії України / О.О. Ахмедова, В.А. Шведун // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 квітня 2018 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – 278 с. С.163-165.

16. Akhmedova, O. (2018) Methodical Approaches to Planning of the State Policy оf Sustainable Development of the Regions // O. Akhmedova, I. Khmyrov, S. Moroz / Past & Present, Issue 1 (2), Volume 241. Oxford University Press, – p.p. 135-151.

17. Стрижак Е.О., Ахмедова Е.О. Особенности проведения рекламной кампании в туристической сфере // Туризм и гостеприимство. – Беларусь, Пинск: Полесский государственный университет.  – 2018. – № 2. – С. 31-40.

 • ORCID    https://orcid.org/0000-0003-1573-7710
 • Google Scholar    https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=D2qgVjkAAAAJ

Ахмедова Олена Олегівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   yelena.akhmedova @hneu.net

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри туризму Алдошина Марія Володимирівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: “Міжнародна економіка”.

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст з міжнародної економіки

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Маркетингові комунікації в туристичній діяльності
 • Менеджмент та маркетинг в туризмі
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент якості туристичних послуг

Кількість наукових публікацій: близько 50 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу понад 53 др. арк., з яких 3 монографії (у співавторстві), 1 навчальний посібник, 30 наукових статей та тез доповідей, та понад 15 робіт навчально-методичного характеру.

Основні публікації:

1. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – 2014. – №3 – C. 197–202.

2. Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід. – №22. – 2015. – С. 91–95.

3. Алдошина М.В. Особливості процесу пошуку та найму спеціалістів туристичних підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017 р. – № 19. –С. 130-133.

4. Алдошина М.В., Бондаренко Н.А. Хостели як колективні засоби розміщення в Україні // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 333-339.

5. Алдошина М.В. Програми лояльності в маркетинговій діяльності туристичних підприємств // Інфраструктура ринку. – 2018. – №16. – С. 52-57.

6. Алдошина М.В. Проектування бізнес-процесів туристичного підприємства /  М.В. Алдошина,  О.О. Стрижак // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С.  170-175.

7.  Алдошина М. В. Особливості діяльності туристичних підприємств України / М. В. Алдошина ,  О. О. Стрижак // International Scientific Conference “Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies”: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 119-121 pp.

8. Алдошина М. В., Дробот В. М. Новітні методи оцінки персоналу в системі управління туристичних підприємств // Регіональний розвиток туризму : теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, М.Харків, 15-16 травня 2014 року. – Харків : ТОВ “Константа”, 2014. – 544 с.

9. Алдошина М. В., Наумік-Гладка К.Г. Маркетинг персоналу як стратегічний інструмент управління трудовими ресурсами на туристичних підприємствах // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 26-27 березня 2015р. . – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2015.– С. 276–279.

10. Алдошина М. В. Сучасні методи просування туристичного оператора на ринку // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 269-272.

11. Алдошина М. В. Ребрендинг як напрям активної маркетингової стратегії туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 294–296.

12. Алдошина М. В. Особливості споживчої поведінки на ринку туристичних послуг // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 194–197.

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=q13cEmYAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Алдошина Марія Володимирівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail: mariyaldo.88@gmail.com

Кандидат економічних наук Доцент кафедри туризму Брусільцева Ганна Миколаївна

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Облік і аудит». Кваліфікаційний рівень: економіст

Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікаційний рівень: Юрист.

Наукові інтереси: сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі; правова регламентація здійснення туристичної  діяльності; географічні аспекти розвитку туризму у макрорегіонах світу

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Географія туризму
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
 • Міжнародне право та право Європейського Союзу

Кількість наукових публікацій: понад 40, з яких 1 навчальний посібник, 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 38 статей у фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Брусільцева Г.М. Алдошина М.В., Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації // Бизнес Информ. – Харків: Видавничий дім “ІНЖЕК”, 2014. – № 3. – С. 197-202.

2. Брусільцева Г.М Особливості формування туристичних кластерів: регіональний аспект // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – № 18(7). – 2015. – С.74-82.

3. Брусільцева Г.М. Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Європейські перспективи, 2015. – № 10. – С. 26-31.

4. Брусільцева Г.М. Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні // Ефективна економіка, 2015. – №11. http:// www.economy.nayka.com.ua

5. Брусільцева Г.М., Алдошина М.В. Обґрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід, 2015 –№22. – С. 91-95

6. Brusiltseva H., Zyma A., Lola Yu. State of Hotel services standardization and certification in Ukraine // Соціально-екномічний розвитток регіонів в контесті міджнародної інтеграції, 2017. – №24(13). – С. 32-39.

7. Брусільцева Г.М. Система державного управління туристичною галуззю України Регіональний розвиток туризму: теорія та практика” // Матеріали Міжнародної нaуково-прaктичної конференції 15-16 травня 2014 року. Харків: ХНЕУ: електронний ресурс.

8. Брусільцева Г.М. Кластерна політика як інструмент розвитку регіонального туризму // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-27 березня 2015 року. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К

9. Брусільцева Г.М.. Формування моделі регіонального інноваційного туристичного кластеру // Сучасні проблеми правління підприємств-вами:теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Харків: Видавництво “НТМ”, 2016, – 26 с.

10. Брусільцева Г.М. Стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конфереренції, 30-31 бер. 2017 р.. – Х., 2017. – С. 279-282.

11. Брусільцева Г.М. Рейтингові системи оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі України та країн світу // “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30.03.2018 р.)

12. H. Brusiltseva, O. Akhmedova. Transport Service as a Component of the Tourism Industry Development of Ukraine // SHS Web Conf. Volume 67, 2019.  15th Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 15 October 2019) DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702001CNKI, Web of Science, DOAJ, EBSCO

Google Scholar       – https://scholar.google.com.ua/citations?user=pNZL208AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Брусільцева Ганна Миколаївна:  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 38(057)758-77-26 (дод. 451). E-mail:  anna.brusiltseva@hneu.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Козубова Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна

Alma mater
: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Туризмознавство»

Кваліфікаційний рівень: магістр з туризму

Наукові інтереси: Eco-friendly поведінка туристів, населення та туристичного бізнесу. Держане регулювання розвитку туризму.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Готельний бізнес
 • Організація туристичних подорожей
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  40, з них з яких 3 колективні  монографії, 2 навчальних посібника , 30  статей   у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1. Kozubova N, Sushchenko O., Prokopishyna O. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / O. Sushchenko, O. Prokopishyna, N. Kozubova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 514-518.

2. Козубова Н. В Accounting and analytical framework forming product policy of tourism agencies/ Н. В. Козубова //Інфраструктура ринку. – 2017. – № 7. – С. 56 – 68.

3. Kozubova N. Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources / N. Kozubova O. Prokopishyna, // Науч. вестн. Междунар. гуманитарного ун-та. Сер. Экономика и менеджмент. – 2015. – № 12. – С. 68 – 74.

4. Козубова Н. В. Обліково-аналітичне обґрунтування політики державного регулювання ринку туристичних послуг / Н. В. Козубова, О. В. Прокопішина, // Глобальні та національні проблеми економіки . – 2015. – № 4. – С. 233 – 238.

5. Козубова Н. В. Визначення пріоритетів державного регулювання туристичного ринку у просторі та часі / Н. В. Козубова, В. Є. Єрмаченко // Вісник ОНУ. Серія “Економіка”. – 2014. – № 2. – С. 65 – 68.

6. Козубова Н. В. Теоретичні основи та методичне забезпечення діагностики туристичного потенціалу регіонів України / Н. В. Козубова // Актуальні проблеми міжнародних відносин – 2014. – № 3. – С. 253 – 263.

7.Козубова Н. В The development of analitical base for travel and hotel business competitive management / Н. В. Козубова // Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу: Міжнародна наукова конференція (19 травня 2017 року, м.  Лісабон, Португалія) . – С. 285-288 (19.05.17) ( Index Copernicus)

8. Kozubova N. Eco-friendly behavior of local population, tourists and companies as a factor of sustainable tourism development / N. Kozubova O. Sushchenko, I. Trunina, O. Prokopishyna  // “Технології та інфраструктура транспорту”: Міжнародна науково-технічна конференція, Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 381-383

9. Козубова Н. В. Особливості мотивації персоналу ресторанного бізнесу // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 29-30 березня 2018 р. – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2018.– С. 199–201.

10. Козубова Н. В. Напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 30-31 березня 2017 р. . – Харків: ВД ФОП Панов А.М., 2017.– С. 307–309.

11. Kozubova N. The cost calculation of gastronomic tour to Toscana // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції 24-25 березня 2016 р. . – Харків: ВД “НТМТ”, 2016.– С. 275-278.

 • Scopus Author ID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204429092&origin=AuthorEval
 • Google Scholar   https://scholar.google.com.ua/citations?user=17KuqoEAAAAJ&hl=ru

Козубова Наталія Вікторівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   kozubova_natali@ukr.net

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Погуда Наталія Вікторівна

Громадянство: Україна
Alma mater: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікаційний рівень: «Магістр з менеджменту організацій»

Наукові інтереси: Соціальна відповідальність бізнесу; конкурентоспроможність підприємств; стратегічний розвиток підприємств; оцінка інвестиційних проектів

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Бізнес планування у туризмі
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної галузі
 • Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі

Кількість наукових публікацій: понад  80, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

 1. Басюк Д. Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країн // Д. Басюк, Т. Примак, Н. Погуда // Економіка та держава, 2019, №2, с. 17-21 DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.17.  
 2. Погуда Н.В. Стратегічні напрями розвитку туризму м. Чернігів // Н.В. Погуда, О.В. Чухіна // Економіка та держава, №1, 2019, с.95-99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1
 3. Погуда Н.В. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність підприємств туризму // Н.В. Погуда, К.Ю. Павловська // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, № 6, 2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30
 4. Погуда Н. Диференціація маркетингових стратегій туристичних підприємств на основі розвитку франчайзингу // Н. Погуда, К. Куріна // Міжнародна  науково-практична  конференція  «Стратегія  бізнесу:  футурологічні виклики». – К.: КНЕУ, 2019
 5. Басюк Д. Використання нових інформаційних технологій в персоналізації відносин з клієнтами туристичних підприємств / Д. Басюк, Н. Погуда, Т. Примак // Географія та туризм, 2018, Вип. 46, С. 30-43
 6. Kubareva I. V. Corporate social responsibility of Ukrainian tourist enterprises: identity, strategy and performance // I. V.  Kubareva, O. H. Maliarchuk, N.V. Pohuda // Eastern Journal of European Studies, 2018 , Volume 9, Issue 2 (December), pp. 145-167.
 7. Погуда Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку // Н.В. Погуда, О.Г. Розметова // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №10, 2018. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57.
 8. Basyuk D. The role of informational technologies in creating a personalized customer experience:  a case study of tourism branch in Ukraine // D. Basyuk, T. Prymak, N. Pohuda // Center for European Studies: Working Papers Series,Volume X, Issue 3, 2018, p. 406- 422.
 9. Kubareva I.V. Leadership and effective cost management as the components of corporate social responsobility / I.V. Kubareva, O.G. Maliarchuk, N.V. Poguda // II International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. 140 pages. / P. 96-99
 10. Погуда Н.В. Особливості формування стратегії м. Біла Церква // Н.В. Погуда, О.С. Горпинюк // Ефективна економіка: Електронне наукове видання, №12, 2017. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5956.
 11. Опалько М. С. Інноваційні технології формування та просування бренду туристичного підприємства // М.С. Опалько, Н.В. Погуда // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 755-758. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_185.
 12. Івченко Л.О. Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності // Л.О. Івченко, Н.В. Погуда // Економіка та держава, 2017, № 7, С. 59 – 62.
 13. Погуда Н.В. Компаративний аналіз ринку розвитку винного туризму Італії // Н. В. Погуда. О.С. Бугаєва // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк.- Вінниця: ПП «ДТ «Едельвейс і К», 2017, – 316 с.
 14. Погуда Н.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом стратегічного управління // Н.В. Погуда, І.В. Каплун // Інвестиції: практика та досвід, 2016, № 12, С. 74 – 78.
 15. Погуда Н.В. Методическое обеспечение как инструмент инвестирования в долгосрочные проекты // Н.В. Погуда, Е.Г. Розметова // Інвестиції: практика та досвід, 2015, –  № 9, С. 31-38.

Погуда Наталія Вікторівна: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   nvpoguda@gmail.com

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму Ястремська Олеся Олександрівна

Громадянство: Україна
Alma mater: Харківський національний економічний університет.

Спеціальність: «Міжнародна економіка»

Кваліфікаційний рівень: магістр з міжнародної економіки

Наукові інтереси: міжнародний туризм; імідж туристичних підприємств

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Інтелектуальна власність
 •  Міжнародний туризм
 • Страхування у міжнародному туризмі
 • Менеджмент міжнародного туризму
 • Менеджмент міжнародного туризму

Кількість наукових публікацій: близько 80, з них: більше 50 статей у закордоних виданнях, та фахових виданнях України, з них 5 публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; участь у міжнародних науково-практичних конференціях Туреччини, учасник міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, які проходили у Швейцарії та Великобританії; 7 колективних монографій; 3 навчальних посібника, з них 2 з грифом МОН.

Основні публікації:

1. Ястремська О.О. Визначення атрактивності туристичних компаній у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 124 – 127. (SCOPUS).

2. Kozmenko O. Analisis of countries’ investment attractiveness in the field of tourism industry / O. Kozmenko, O. Poluliakhova, O. Iastremska // Investment Management and Financial Innovation. – 2015. – Volume 12. – Issue 3. – P. 56 – 63. (SCOPUS).

3. Мalyarets L.M. Solving an optimization problem of a profit calculation taking into account fixed costs in Excel / L.M. Malyarets, O.О. Iastremska // Problems and Perspectives in Management. – 2015. Volume 13. – Issue 3. – P. 104 – 111. – (SCOPUS).

4. Martynenko M.V. Social and marketing aspects of transformation processes in Ukrainein conditions of evropean integration / M.V., Martynenko, Gerasimov O.K.,O.O. Iastremska // Financial and credit activity: problems of theory and practical/ Vol 4, № 27 (2018). P. 485 – 496 (фахове видання, Web of Science)

5. Józef Antoni Haber Forecasting the level of financial security of the country (on the example of Ukraine) / Józef Antoni Haber, Alina Bukhtiarova, Svitlana Chorna, Olesia Iastremska and Tetiana Bolgar // Investment Management and Financial Innovations, doi:10.21511/imfi.15(3).2018.25/ P 304 – 317 (фахове видання, SCOPUS)

6. Ястремська О.О. VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку / О.О. Ястремська // Бизнес-Інформ. – 2013. – №3. – С. 207 – 211(фахове видання, Index Copernicus)

7. Ястремська О.О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму / О.О. Ястремська // Проблеми економіки – 2013. – №1. – С. 22 – 27(фахове видання, Index Copernicus)

8. Ястремська О.О. Международный туризм: анализ, тенденции, менеджмент / О.О. Ястремська // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 61 – 65. (фахове видання, Index Copernicus)

9. Ястремська О.О. Фактори соціально-трудових відносин для забезпечення соціально-орієнтованого управління підприємствами / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2014. – №10. – С. 203 – 208. (фахове видання, Index Copernicus)

10. Ястремська О.О. Кількісно-якісне оцінювання атрактивності туристичних компаній / О.О. Ястремська // Бізнес-Інформ. – 2015. – №8. – С. 139 – 146. (Іndex Copernicus).

11. Ястремська О.О. Особливості розвитку туристичної галузі в Україні // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении иннова-ционными процессами (ММП-2013)» (9 – 15 сентября 2013 г., г. Алушта). – Х.: ХНУРЭ, 2013. – С. 262 – 263..

12. Ястремська О.М. Визначення інвестиційної привабливості підприємства / О.М. Ястремська, О.О. Ястремська // Труды международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)» (16 – 21 сентября 2014 г., г. Коблево). – Х.: ХНУРЭ, 2014. – 225 – 226.

13. Ястремська О.О. Управління репутацією туристичної компанії у міжнародному туризмі / О.О. Ястремська // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «EVERYTHING IN THE NAME OF SCIENCE!» (Zurich, 30 january, 2015). – Geneva (Switzerland) : The International Scientific association of association «Consilium», 2015. – Р. 152 – 155.

14. Iastremska О. Importance of the enterprise’s brand and image for implementation of its activity / O. Iastremska, O. Iastremska, T. Sigaieva //Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2018, Maltepe University, Istanbul, 29.11.2018-01.12.2018. – P. 135 – 139.

Ястремська Олеся Олександрівна:
м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316.
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail: iastremska.o@gmail.com

Кандидат економічних наук.

Викладач кафедри туризму

Клок Олексій Петрович

Громадянство: Україна Alma mater: Харківський національний економічний університет. Дата закінчення: 2009 р.

Спеціальність: «Фінанси»

Кваліфікаційний рівень: магістр з фінансів

Наукові інтереси: розвиток туристичної інфраструктури, освітній туризм.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Навчальна практика «Університетська освіта»
 • Основи туристичної діяльності
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Географія туризму

Кількість наукових публікацій: понад  20 статей у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні публікації:

1.Petrova M., Dekhtyar N. Klok O., Loseva O. Regional tourism infrastructure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Management (ISSN 1727-7051 print, 1810-5467 online). Volume 16, Issue 4, 2018. Pp. 259-274 SCOPUS. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22

2.Sushchenko O., Trunina I., Klok O., Loseva O. Management technologies of ensuring environmental protection as the territory development strategic priority. Innovative Economic Symposium 2018 – Milestones and Trends of World Economy (IES2018) SHS Web Conf. (ISBN: 978-2-7598-9063-7,  eISSN: 2261-2424) Volume 61, 2019.  Web of Science. doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101026

3. Клок О. П. Аналіз основних показників освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Управління розвитком. – 2015. – № 1(179). – С. 5-9.

4. Клок О. П. Країни-лідери з освітнього туризму: імплементація світового досвіду / О. П. Клок // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 1(25). – С. 57-66.

5. Клок О. П. Визначення умов щодо розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок, О. Г. Зима // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015. – № 18(7). – С. 21-29.

6. Клок О. П. Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму / О. П. Клок // Вісник ХНАУ. Серія. “Економічні науки”. – 2015. – № 4. – С. 232-239.

7. Клок О. П. Кластерний підхід до розвитку освітнього туризму в Україні / О.П. Клок // Бізнес Інформ. – 2016. – №4. – С. 183-188.

8. Клок О. П. Складові стратегії розвитку освітнього туризму в Україні / О. П. Клок // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4524&p=1

9. Klok O. Essence of the “educational tourism” category / О. Klok, О. Zyma // Proceedings of the International Conference on Application of  Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015). –  Sofia : University of National and World Economy, 2014. – Р. 72-76.

10. Клок О. П. Освітній туризм в Україні: конкурентні переваги та шляхи вдосконалення / О. П. Клок // Регіональний розвиток туризму: теорія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – С. 63-67. 

11. Клок О. П. Особливості розвитку освітнього туризму в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / О. П. Клок // Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали II Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю. – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ “Університет “Україна”, 2015. – С. 13-16.

Клок Олексій Петрович: 
 ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
 38(057)758-77-26 (дод. 451).
 E-mail:   oleksii.klok@hneu.edu.ua

Викладач кафедру туризму

Вовк Катерина Михайлівна

Громадянство: Україна
Освіта: Харківський державний університет (1998),

Спеціальність: Прикладна соціологія

Кваліфікація:спеціаліст, соціолог, викладач соціологічних дисциплін        

Харківський національний економічний університет (2010), Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці, Кваліфікація:спеціаліст з управління персоналом та економіки праці

Наукові інтереси: соціологія, психологія туризму, подієвий туризм, івент-менеджмент

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Психологія
 • Географія туризму

Основні публікації:

Основні публікації за напрямом

1.Наумік-Гладка К.Г., Вовк К.М. Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності// Вісник ХНАМГ ім. О.М.Бекетова НТЗ «Комунальне господарство міст», серія: Економічні науки. – 2017.-№ (138). – С. 35-38.

2.Вовк К.М. Подієвий туризм як чинник розвитку Харківського регіону//Управління розвитком. – 2018.- № 2 (192).- С.21-28

3.Вовк К.М. Напрями розвитку сфери івент-туристичної діяльності із застосуванням 3-d технології// Вісник ХНАМГ ім. О.М.Бекетова НТЗ «Комунальне господарство міст», серія: Економічні науки. – 2018.-№ 143.– С. 9-13.

4.Вовк К.М. Організація івент-туристичної діяльності в процесі  невербальної комунікації// Науковий вісник Херсонського державного економічного університету, серія: Економічні науки.- 2018.- (32/18). –  С. 60-64.

5. Наумик-Гладкая К.Г., Вовк Е.М., Скорынина-Погребная О.В. Критерии повышения эффективности функционирования сферы услуг при организации ивент-туристической деятельности в регионе (на примере отельно-ресторанного бизнеса)// Modern technologies of society development: Collective Scientific Monograph. – Opole (Poland), 2019- Opole: Publishing House WSZiA.-P. 161-174.

6. Наумік-Гладка К.Г., Вовк К.М. Аспекти функціонування MICE-туризму в рамках розвитку подієвого туризму в регіоні// Science Review, Scientific Educational center (Poland). – 2019. –  № 5 (22). –С. 18-25.

7. Вовк К.М. Теоретична сутність поняття “подієвий туризм” та прикладні аспекти його використання// Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління». – 2019. – №3 (19).

Вовк Катерина Михайлівна: 

м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166;

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, кiмн. 316. 
38(057)758-77-26 (дод. 451).
E-mail:   katherina.vovk@hneu.net